Norske myndigheter innfører en rekke vernetiltak for kysttorsken. Det blir blant annet forbudt med stormasket bunntrål i bestemte områder utenfor Finnmark.


( 14.09.2010 )

[raw]

-Fiskeri- og kystdepartementet har på bakgrunn av tilstanden for bestandene av kysttorsk og arbeidet med en gjenoppbyggingsplan og gjennomførte høringsprosesser besluttet å skjerpe vernetiltakene for kysttorsk. De nye tiltakene iverksettes fra noe forskjellige tidspunkter.

 

Følgende endringer er innført med umiddelbar virkning:

•Opphør av adgangen til å fiske med stormasket bunntrål i bestemte områder mellom 4 og 6 nautiske mil utenfor grunnlinjene i Finnmark for landing av fersk fisk for bearbeiding i land.

•Det gjøres unntak fra forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene nord for 62°N for fartøy med største lengde under 11 meter for fiske etter flyndre og lysing. Unntaket gjelder i perioden 1. juni – 31. desember. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.

 

Følgende endringer innføres fra 1. januar 2011:

•Minstemålet for torsk økes fra 40 cm til 47 cm mellom 62°N og 64°N. Dette innebærer at minstemålet blir likt for torsk i hele området nord for 62°N

•Minstemålet for hyse økes fra 31 cm til 44 cm mellom 62°N og 64°N. Dette innebærer at minstemålet blir likt for hyse i hele området nord for 62°N

•Det blir forbudt å fiske etter brisling og sild med lys i Oslofjorden/Skagerrak, med mindre fartøyet har observatør. Fiskeridirektoratet vil jobbe videre med den praktiske gjennomføringen av en slik ordning.

•I fritidsfisket blir tillatt garnmengde redusert fra 210 meter til 165 meter. Den nye regelen vil gjelde for fiske etter torskefisk både nord og sør for 62°N.

•Adgangen til å fiske torsk for omsetning i fritidsfisket reduseres fra 2 000 kg til 1 000 kg per fisker og per fartøy. Begrensningen gjelder hele landet.
Følgende endringer innføres fra 1. januar 2012:

•Bunngarn som brukes sør for 62°N må ha en minste maskestørrelse på 126 mm. Dette gjelder både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

 

Andre tiltak:
Fiskerimyndighetene vil jobbe videre med mulige tiltak i krepsetrålfisket, fjordlinjer sør for 62°N og bruk av sorteringsrist/oppsamlingspose i reketrålfisket i sør. Fiskeridirektoratet vil i samarbeid med Havforskningsinstituttet arbeidet videre med henblikk på å fastsette særskilte verneområder, spesielt langs Skagerrakkysten.

 

Ytterligere tiltak vil bli vurdert i lys av bestandssituasjon og gjennom oppfølging av arbeidet med gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. En gjenoppbyggingsplan er for tiden til vurdering i Det internasjonale råd for havforsking (ICES), og det er forventet at det kommer en uttalelse derfra om ikke lenge.

[/raw]