Norge og EU har noen av verdens strengeste regler for installasjon av AIS eller VMS. Disse kravene er med på å styrke norsk sjømat sitt renomme som bærekraftig.

FNs sjøfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO) har innført internasjonalt krav om klasse A AIS for alle fartøy som faller inn under SOLAS konvensjonen fra 1974. Dette utstyret skal være i drift så lenge ikke internasjonale avtaler, regler eller standarder gjør det mulig å holde navigasjonsinformasjon hemmelig.

Strengere enn IMO sine krav

I Norge er reglene strengere enn hva IMO krever. Alle fiskeog fangstfartøy over 15 meter største lengde er pålagt å ha sporingsutstyr installert. Fartøy som er 12 meter eller lengre skal ha AIS eller VMS installert om de fisker fire nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerak. Dette kravet er avgrenset til en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstolmen fyr, og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr (Sverige). Dette kravet gjelder også alle fartøy av samme størrelse om de oppholder seg i EU-sonen.

I tillegg må alle fartøy som fisker leppefisk, inklusiv de som driver fritidsfiske etter leppefisk, ha AIS eller VMS. Eneste unntaket er for ungdom som fisker leppefisk som ungdomskvote. Også fartøy som driver turistfiske etter kongekrabbe skal ha AIS, uavhengig av lengde.

Skal være påslått

AIS/VMS skal være påslått hele leppefisksesongen, fra fisket starter til det avsluttes 20. oktober. For fritidsfiskere med tillatelse til å fiske til og med 30. september, kan ikke AIS/VMS slås av før denne datoen. For andre fartøyer gjelder tilsvarende regler om at AIS skal være i kontinuerlig virksomhet. Det er unntak hvis det skal gjennomføres vedlikehold av systemet, om fartøyet skal på verksted eller om det skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Da skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Oppstår det strømbrudd heter det i forskriften at fartøyet ikke kan endre posisjon før meldingen er sendt på elektronisk skjema, som er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Fiskeridirektoratet kan se hvor norske fartøy er og hvor de fisker ved hjelp av AIS og VMS. Fiskeriene har blitt mer transparente som følge av sporingsteknologi. FOTO JOSTEIN SALTSKÅR/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET.

Godkjente installatører av ais/vms

Kilde Fiskeridirektoratet. Sist oppdatert 2016.

Rimelige AIS og VMS-sendere

Det er nå tilgjengelig rimelige AIS og VMS-enheter som koster under 10.000 norske kroner. VMS krever et abonnement, siden disse kommuniserer via satellitt (Iridium og GSM). Dette abonnementet koster 5000-6000 kroner året hvis det brukes Iridium, mens GSM koster rundt en tredjedel. Irridium er et selskap som har et nettverk av 66 satellitter som dekker hele jordkloden. Andre selskaper som tilbyr satellittnettverk for VMS og SatselittAIS er Inmarsat, Argos, Orbcomm og Qualcomm.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det opp til båtens eier om han ønsker å bruke AIS eller VMS. I forskrift om fisket etter leppefisk i 2020 ble det åpnet for at det kan benyttes posisjonsrapporteringsutstyr i stedet for AIS. I dag er VMS eneste alternativ til AIS.

Det ble oppdaget tilfeller hvor det ikke var samsvar mellom båt som fisket og båt som leverte leppefisk. Fiskeridirektoratet svarte med å innføre krav om AIS eller VMS i leppefisket. ILLUSTRASJONSFOTO TERJE ENGØ.

VMS krever litt mer byråkrati

Merkeregistrerte fartøy som skal installere VMS må enten ha et radiokallesignal, tildelt av Telenor Kystradio, eller et kjenningssignal fra norsk ordinært skipsregister (NOR). Fritidsfiskefartøy som skal installere VMS må enten ha et radiokallesignal fra Telenor Kystradio, et kjenningssignal fra Sjøfartsdirektoratet, eller være registrert i Småbåtregisteret til Redningsselskapet. Brommeland Elektronikk AS er ifølge Fiskeridirektoratet eneste importør og forhandler av en mindre VMS-enhet. Denne ble godkjent av Fiskeridirektoratet i juni i 2020. Enheten heter «BE LookOut Pro Ver. Lite 3.0». Den er primært beregnet på mindre fartøy. Det er lov for en fisker å installere denne selv. Men det anbefales at all installasjon av AIS/ VMS blir gjort av et fi rma godkjent av Fiskeridirektoratet.