DEL

Det blir stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten. Sametingsråd Per Mathis Oskal ber Fiskeridirektøren om å snu i saken.


( 05.05.2017 )

Beslutningen fra Fiskeridirektøren omfatter maksimalkvotetillegget som ble gitt 31. mars i år og gjelder fra mandag 8. mai. Fiskeridirektøren begrunner dette med at avsetningen er beregnet oppfisket. Fisket fortsetter innenfor det garanterte kvotetillegget på 16 tonn. Sametingsråd Per Mathis Oskal støtter ikke avgjørelsen.

– Sametinget ber med dette Fiskeridirektøren om å trekke tilbake sin stoppmelding som går hardt utover det sjøsamiske fisket, sier Oskal.

Sametinget ba tidligere i år Fiskeridirektøren om å øke tilleggskvoten fra 16 til 26 tonn slik at fiskere i sjøsamiske områder skulle få bedret sin inntekt. Fiskeridirektøren fulgte opp henvendelsen fra Sametinget, men tillegget ble da gitt som et maksimalkvotetillegg, som følger «førstemann til mølla»-prinsippet.

Ettersom fisken kommer inn til kyst- og fjordområdene på ulike tider, vil et maksimalkvotetillegg være gunstig for de dem som fisker i områder der fisken kommer tidlig inn. I fjordene vil fisken komme inn sent, noe som betyr at fjordfiskerne blir utelatt fra tilleggsfisket.

– Dette er ikke en rettferdig fordeling. Det er heller ikke slik reguleringen av Kystfiskekvota skal være. Vi kan ikke støtte en slik skjevfordeling, sier Oskal.

Rådsmedlemmet legger til at det heller ikke var Stortingets vilje at denne kvoten skulle fordeles så skjevt da de vedtok avsetningen av 3.000 tonn til fiskere i sjøsamiske områder.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.