Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) støtter en arealavgift for bruk av oppdrettslokaliteter i kystsonen. En arealavgift må gå uavkortet til vertskommuner som kompensasjon for kostnader i forbindelse med tilrettelegging for næringa.


( 18.03.2011 )


[raw]

Mange kystkommuner gjør i dag et stort og viktig arbeid for å tilrettelegge for havbruk i kystsonen.

 

– Tilrettelegging for havbruk må også komme lokalsamfunnet til gode, sier Kristin Sæther, fagsjef oppdrett i NSL. – Vi støtter derfor Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) sitt krav om en lovhjemlet arealavgift til kommuner hvor det drives oppdrettsvirksomhet. Arealavgiften må knyttes opp mot lokaliteter og gå uavkortet til kommunene hvor oppdrettslokalitetene ligger, sier Sæther.

 

De fleste oppdrettsbedrifter er en svært viktig del av lokalsamfunnet, og både føler og tar ansvar for arbeidsplasser og verdiskaping i sine lokalsamfunn. Endringer i næringa som følge av bl.a. omstrukturering og soneinndeling øker nå behovet for støtte lokalt i de kommuner produksjonen skal foregå.

 

– Vi tror en arealavgift vil øke kommunenes motivasjon til å fortsatt tilrettelegge for havbruk, sier Sæther.

 

Det har alltid vært store variasjoner i havbruksnæringas inntjening, både over tid og mellom ulike bedrifter.

 

-Selv om næringa har gode inntekter i dag, må vi forvente at nedgangstider vil komme. Dette må også være en del av bildet når det tas beslutninger om økte skatter og avgifter. – Myndighetene må sørge for en omfordeling av de skatter og avgifter næringa i dag betaler til staten, slik at lokalsamfunn får større del av verdien havbruk skaper ved bruk av felles sjøarealer, sier Sæther.

[/raw]