DEL

Fiskebåt og Norges Fiskarlag støtter, i sine høringssvar, et forslag fra Fiskeridirektoratet om å endre terskelverdiene som definerer sammenstøt med sårbare bunnhabitater.


( 18.12.2015 )

I henhold til gjeldende regelverk foreligger det sammenstøt med sårbare bunnhabitat dersom mengden per fangst overstiger 60 kg levende koraller og 800 kg levende svamp. Disse terskelverdiene tilsvarer det som tidligere gjaldt i regelverket til NEAFC og NAFO. I ettertid har NEAFC halvert terskelverdiene etter forslag fra ICES.

Fiskeridirektoratet foreslår at Norge endrer terskelverdiene i samsvar med det som gjelder for NEAFCs reguleringsområde. Det betyr at forskriftens tekst endres til: «sammenstøt, tilfeller når mengden fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 30 kilogram levende koraller og/eller 400 kilogram levende svamp.»

Fiskebåt støtter også Fiskeridirektoratets forslag om at den særskilte regelen i NEAFC om at det også foreligger sammenstøt i linefisket dersom det fanges levende koraller eller svamp på minst 10 av 1.000 kroker, eller på minst 10 kroker innenfor en lengde på 1.200 meter av linen, ikke skal innføres. Fiskebåt er enig i at det uansett ikke er mulig å håndheve slike regler i norske farvann.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.