DEL

Kystmagasinet 1.14: Det er Fjell Technology som har levert det nye anlegget for mel og olje til den topp moderne fabrikktråleren, Andenesfisk I. Fartøyet er dermed det første i verden som har anlegget av denne typen, som holder næringsmiddelstandard.


( 06.03.2014 )

Leverandøren fra Sotra utenfor Bergen har dermed gjort det mulig for rederen å raffinere restråstoffet til et like verdifullt produkt som fiskefileten, i og med at de foredlede produktene i form av mel og olje kan leveres til bruk i næringsmiddelindustrien.

 

Fjell Technology har brukt mye tid og krefter på å utvikle den nye fiskemelfabrikken som er installert i nybygget, og som alt er under igangkjøring. Selskapet har fått støtte fra Forskningsrådet til utvikling av prototypen. Dette er imidlertid ikke et anlegg som er mulig å patentere, fordi det er sammensatt av ulike enheter fra kjent teknologi. Fabrikken, som har hygienisk standard på linje med det som kreves i et meieri, er ikke mer plasskrevende enn et tradisjonelt anlegg for mel og olje, men det er selvsagt noe dyrere, forteller administrerende direktør i Fjell Technology, Jan Terje Sønstabø.

 

Forventer flere salg

Han har store forventninger til flere salg av denne type anlegg i årene som kommer. Markedet internasjonalt regnes som stort, og selskapet er allerede i dialog med redere både i USA, Nederland og Russland for fremtidige leveranser. Russerne ønsker svære fiskemelfabrikker om bord, som har en produksjonskapasitet på opp mot 700 tonn restråstoff i døgnet. Sammenlignet med norske fartøy, som ligger på en prosesseringskapasitet på 20-50 tonn restråstoff i døgnet, er det mye.

 

De har også store forventninger til den havgående flåten i EU, der man regner med at det blir et forbud mot utkast av bifangst fra neste år av, og der standard fiskemelsanlegg vil være svært attraktivt når det gjelder videreforedling av det som tidligere ble kastet på sjøen som avfall. Direktøren slår fast at de har en markedsmessig fordel i forhold til konkurrentene, siden Norge er kjent for å ha høy kompetanse på design og utvikling av fiskefartøy, som igjen har et godt renommé langt utenfor landets grenser.

 

Bakgrunn fra Stord Bartz

Kystmagasinet har besøkt bedriften på Sotra og fått en innføring i både fiskemelprosesser og andre av bedriftens aktiviteter. Fjell Technology operer over hele verden, og i fiskerisammenheng med utvikling, leveranser og installasjoner av fiskemelfabrikker både til sjøs og på land. For noen av de sentrale ansatte, som spesialistene Asbjørn Strand og Jon Alsaker, er dette kjent og kjær teknologi, og noe de har jobbet med i mange år. Begge har en fortid i ingeniørmiljøet i det som en gang het Stord Bartz, som igjen har levert flertallet av alle fiskemelfabrikker i verden.

 

-Et tradisjonelt fiskemelanlegg, basert på teknologien utviklet av Stord Bartz på 1960 tallet, består av tre hovedprosesser, koking, separasjon og tørking. Koking foregår i dampoppvarmede skruekokere. Deretter presses væsken (olje og limvann) ut i en dobbeltskruepresse. Til slutt tørkes presskaken til mel i dampoppvarmet tallerkentørker. Prosessen er meget robust og energieffektiv, og apparatene er nærmest uslitelige. Man kan føde inn både hel fisk, avskjær og slo, forteller Asbjørn Strand.

 

Optimalt tilrettelagt

Han forteller at det for Andenesfisk I var nødvendig å designe en prosessløsning som er optimalt tilrettelagt for rensing og sterilisering, etter kravene fra næringsmiddelindustrien, samme krav som blant annet stilles til meierier. Dette krever i korte trekk komponenter i syrefast stål med polerte overflater uten krinkelkroker, og som kan automatisk spyles og renses daglig. Dette er ikke mulig i de tradisjonelle anleggene, som krever solid manuell innsats.

 

-Anlegget på Andenesfisk I er derfor basert på teknologien for koking og separasjon, som er mye brukt i lakseslakteriene hvor man produserer høykvalitets lakseolje av avfallet. Avfallet må først finkvernes, deretter pumpes det gjennom hurtigroterende skraperkokere før olje, limvann og faststoff separeres i en tre-fase sentrifuge. Alle prosesskomponentene er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien, og materialet pumpes mellom dem i rørledninger av næringsmiddelstandard, opplyser Asbjørn Strand som er utdannet sivil ing. i maskinteknologi og doktor scient i geofysikk.

 

Kokepunkt på 70 grader

Det kan videre opplyses at faststoffet fra tre-fase sentrifugen pumpes inn i en spesielt utviklet dampoppvarmet tallerkentørke Tørkingen foregår ved et undertrykk, ca. 1/3 atmosfære, slik at kokepunktet for vann reduseres til ca. 70 grader. Dermed bevares de verdifulle marine proteinene bedre enn i en tradisjonell tørkeprosess ved en temperatur på 100 grader.

 

Strand og Alsaker opplyser at prisen på fiskemel og olje har økt kraftig de siste årene. Den direkte årsaken til det er det store underskuddet i verden på marine proteiner. Og fisk er en god proteinkilde slår de fast. Det er ventet at etterspørselen etter slike produkter vil øke enormt i årene som kommer. En tredjedel av restråstoff fra fisk kan prosesseres til menneskeføde, og de tror på økt utnyttelse av restråstoff både i oppdrett og i fiskeflåten i fremtiden.

 

Godt betalt olje

Fjell Technology har levert fabrikker for fiskemel og olje til seks nye trålere den siste tiden, i tillegg til Andenesfisk I. Både Havbryn, Havstrand og de tre Havfisk-trålerne står på kundelisten. Jon Alsaker forteller at HG-båtene tar ut mye høyverdig olje fra fiskeavfallet. Prosessen gir fersk og flott olje, i tillegg til mel, slår han fast. Og marine oljer er bra betalt, og de har steget kraftig i pris de siste årene, rundt 50 prosent. Det er oppnådd 13 kroner liter for denne type olje. Dette har ført til at kunder nå kommer til selskapet og ønsker  fokus på anlegg for produksjon av både olje og  mel.

 

Fjell Technology er et todelt selskap med noenlunde likedelt fokus på olje/gass og bioprosesser, der fiskerisektoren og utvikling og produksjon av fiskemelfabrikker er den viktigste. Men det kan også nevnes at selskapet er sterkt inne når det gjelder foredling av andre typer avfall, som industrislam, kloakk etc. De har blant annet installert anlegg for tørking av kloakkslam til produksjon av biogjødsel ved Sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik og flere installasjoner for produksjon av dyrefor fra ensilasje. Selskapet har levert tilsvarende tørkeanlegg til kloakkrenseanlegget for selveste Mekka i Saudi Arabia og til Monza i Italia.

 

Samarbeider utenlands

Fjell Technology har 15 ansatte, mens det i hele gruppen finnes totalt 25. Dette er et ingeniørselskap, som samarbeider med utlandet, blant annet med selskap i Serbia på produksjon av tegningsmateriale til de ulike produktene som utvikles og settes i produksjon. Mye av produksjonen av enhetene til fiskemelfabrikkene skjer på Sotra, blant annet av selskapets patenterte  unike tallerkentørker, som er en videreutvikling av de gamle maskinene produsert av Stord Bartz

 

-Og selv om produksjonen foregår i Norge er vi konkurransedyktige på pris, fordi det mest tidkrevende sveisearbeidet utføres ved hjelp av roboter. Det forteller administrerende direktør Jan Terje Sønstabø til slutt.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.