DEL

Toktdagbok: Siste døgnet har ”Libas” og ”M.Ytterstad” beveget seg nord for Træna hvor mengden sild har økt kraftig. Registreringene startet som kratige stimer på 150 meters dyp som også var tydelige på sonaren.


( 08.02.2016 )

Lørdag kveld observerte ”Libas” stimer 600 meter fra fartøyet under tråling i området 66°11’N og 11°20’Ø (se illustrasjon). Senere på søndagen langs transektet på 66°48N og 12Ø observerte vi høye tettheter av sild nær bunnen på 300 meters dyp over store områder. Det melder Havforskningsinstituttet.

sildestimer

Sildestimer på sonaren

Tolkningen av dataene fra ekkoloddet viser sammenhengene slør av store konsentrasjoner av sild over en fem nautisk mil lang distanse. Det er følgelig tydelig at vi nå er kommet inn i tyngden av silda på vandring mot gytefeltene, og det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på veien nordover.

Store registreringer

Store registreringer av sild på ekkolodd.

Fortsatt mye sommergytere i vest

”Libas” og ”M. Ytterstad” har fortsatt å ta trålprøver av silda. Fartøyene har tatt fire nye stasjoner i området vest og nord for Træna siden forrige rapport. Prøvene viser at snittvekten holder seg jevnt rundt 335 gram, med en høy prosentandel vårgytere (98 %).
”Vendla”, derimot fortsetter med en høy andel sommergytere i sine fangster. De har hatt to nye trålprøver, en i vest på 66°41`N med snittvekt på 315 gram og 68% sommergytere, og en annen lengre øst på 66°56`N med snittvekt på 357 gram og 46% sommergytere. (Se kart for posisjoner av sildefangster).

Kurskart

Oversikt over kursene de tre båtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er market i svart. Foto: Kjell Rong Utne

Lite tegn til nye sterke årsklasser

Analysene av alderen på silda begynner nå også å tikke inn fra prøvetakerne. Foreløpige analyser (fra fire fangster) viser en aldersfordeling dominert av tre årsklasser på innsiget langs kysten, 2009 (6-åringer), 2006 (10-åringer) og 2004 (12-åringer), (se figur).
Det er følgelig foreløpig ingen tegn til nye sterke årsklasser som er på vei inn i gytebestanden, men dette kan endre seg etter hvert som vi beveger oss nordover siden den yngste silda ofte henger litt igjen under gytevandringen. Analyser av alderssammensetning av sommer- og vårgytere i det vestlige området som dekkes av ”Vendla” kommer i neste rapport.

Årsklassefordeling

Fordeling etter årsklasse. Foto: Aril Slotte

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.