Tyskland er EUs største marked for matvareprodukter og også Norges største sjømatmarked. Men norsk eksport av sjømat gjenspeiler ikke dette i noe offisiell statistikk. Island har større markedsandel enn Norge på hvitfi sk. Men samtidig finner mye norsk fisk veien inn i det tyske markedet som reeksport fra Polen, Danmark, Litauen, Sverige og andre land.

Tyskland importerte i fjor 930.601 tonn sjømat (produktvekt). Av dette kvantumet kom 20,5 prosent fra Polen, 14 prosent fra Nederland og 11,4 prosent fra Danmark. Den norske andelen av importert kvantum utgjorde bare 8,2 prosent. Island sin eksport utgjorde en andel på 3,7 prosent. Disse tallene blir mer interessante om de brytes ned i tre hovedgrupper, laks og ørret, pelagisk og hvitfisk. Island har bare et lite kvantum pelagisk fisk, og oppdrettsfisk som laks og røye er ikke inkludert i markedsandelen som det er referert til ovenfor.

Den totale norske eksporten til Tyskland besto i fjor av 76.511 tonn (produktvekt), inklusive skalldyr og reker. Av dette var det rett over 43.000 tonn lakseog ørretprodukter, samt cirka 19.300 tonn produktvekt av pelagisk fisk. Trekkes laks, ørret og pelagisk fisk fra, var samlet eksport av hvitfi sk, reker og andre viltfangede arter 14.200 tonn. Islands eksport av alt, unntatt oppdrettsfi sk og pelagisk fisk, var over 34.000 tonn, nesten 2,5 ganger den norske.

Tyskland har flere store hermetikkprodusenter. Sild og brisling er begge deler populært som hermetikk.
Tyskland har flere store hermetikkprodusenter. Sild og brisling er begge deler populært som hermetikk.

Bakgrunnen for islandsk suksess

Den islandske suksessen i det tyske markedet kan i stor grad tilskrives det store fiskerikonsernet Samherji. Konsernet eier sju store fiskefartøy på Island. Flere er topp moderne frysetrålere som er bygget de siste årene. I fåten inngår en kombinert snurper/pelagisk tråler og fem hvitfisktrålere, hvorav fire er bygget i 2017 eller senere. De har også en stor linebåt.

Konsernet har også kontroll over 14 EU-registrerte hvitfisktrålere. I tillegg til flere store foredlingsanlegg på Island som foredler hvitfisk, eier de blant annet tyske Deutsche Fishfang Union (DFFU) og Icefresh Gmbh. DFFU opererer store moderne hvitfisktrålere og har kontroll over det meste av Tysklands torskekvote i Barentshavet. Både DFFU og Icefresh har store foredlingsanlegg i Tyskland.

Sild spises som hovedrett, forrett og som snacks i Tyskland. Dette er matjessild.
Sild spises som hovedrett, forrett og som snacks i Tyskland. Dette er matjessild.

I tillegg har Samherji rederier og fiskeforedlingsbedrifter i blant annet Polen, Færøyene, Storbritannia, Spania og Frankrike. I Norge har selskapet etablert selskapet Nergård Invest Samherji AS. Gjennom dette investeringsselskapet kontrollerer Samherji 39,9 prosent av Nergård AS. Siden Nergård AS er fiskebåtrederi, kan utenlandske interesser ikke kontrollere mer enn 40 prosent.

Samherji sin posisjon i det tyske markedet, samt konsernets eksport av foredlet fisk fra Polen, har vært viktige for å bygge en svært solid islandsk tilstedeværelse i det tyske sjømatmarkedet. For Nergård AS betyr det at de er en del av en svært effektiv markedsorganisasjon i dette markedet. Det er grunn til å tro at de er dominerende for norsk fisk i hvitfisksegmentet, og at de som eier av Lofoten Viking også har solide andeler av norsk eksport av pelagisk fisk til Tyskland. Selv om den norske andelen av direkte import av hvitfisk til Tyskland er relativt lav, kommer det mye norsk fisk via både Polen, Danmark og Sverige.

Nederlandske Dirk-Jan Parlevliet kontroller det store tyske sjømatkonsernet Deutche See Gmbh, som har en omsetning på over fire milliarder kroner i året. De har tre store fabrikker i Bremerhaven og regnes som Tysklands største sjømatprodusent.

Økologisk laks fra Skottland.
Økologisk laks fra Skottland.

Tyskland import (USD millioner) 

Kilde: Trade Data Monitor
Kilde: Trade Data Monitor

Tyskland: Akvakultur produksjon

Kilde Destatis
Kilde Destatis

Island: Eksport til Tyskland 2019

Kilde Hagstofa Islands. 1 NOK = 15,00 ISK. I total inngår alle andre arter ikke nevnt i tabell, unntatt produkter fra oppdrett. Verdi er FOB Island.
Kilde Hagstofa Islands. 1 NOK = 15,00 ISK. I total inngår alle andre arter ikke nevnt i tabell, unntatt produkter fra oppdrett. Verdi er FOB Island.

Island: Eksport arter fra oppdrett 2019

Kilde Hagstofa Islands. 1 NOK = 15,00 ISK. I total inngår alle andre oppdrettsarter. Verdi er FOB Island.
Kilde Hagstofa Islands. 1 NOK = 15,00 ISK. I total inngår alle andre oppdrettsarter. Verdi er FOB Island.

Covid-19 en fordel for Norge

Covid-19 har ført til store logistikkproblemer for eksport av fisk til EU fra land utenfor Europa. Det samme har skjedd i Tyskland. Norsk laks og annen fersk fisk sendt med bil, har derimot ikke møtt nevneverdige problemer. Også skip med fryst fisk har kunnet operere tilnærmet normalt til europeiske havner under Coronapandemien.

Norsk fisk har også hatt en fordel ved at den i liten grad selges i nisjemarkeder, men i stor grad går til foredling og supermarkeder. Samtidig fører det norske fokuset på volum at viktige tyske segmenter som økologiske produkter og delikatessebutikker, i stor grad er dominert av fisk fra andre nordeuropeiske land.

Norsk laks røkt i Polen servert om bord på elvecruisebåten Inspire.
Norsk laks røkt i Polen servert om bord på elvecruisebåten Inspire.

Færøysk og islandsk laks

I september besøkte Kystmagasinet flere tyske markeder, supermarkeder og supermarkeder spesialisert på økologisk mat. På de tradisjonelle markedene dominerte færøysk og skotsk laks. På de tre markedene vi besøkte ble det tilbudt sjørøye fra Island. Denne oppdrettes av et Samherjikontrollert selskap. Prisen for sjørøyefilet lå på over 400 kroner per kilo.

I supermarkeder har norsk laks og annen fisk et bedre fotfeste. Mens det på laks oppgis opprinnelse, oppgis det på hvitfisk som regel bare havområde. Det er derfor ikke lett å skille mellom færøysk, islandsk, norsk og russisk hvitfisk. Siden norsk laks er dominerende som industriråstoff, er det norsk laks som dominerer innen røykelakssegmentet.

For tysk ungdom er fisk like populært som gatekjøkkenmat som pølser og hamburger.
For tysk ungdom er fisk like populært som gatekjøkkenmat som pølser og hamburger.

Danmark stor på norsk fisk

Danmark eksporterte offisielt 25.442 tonn hel sløyd laks og ørret til Tyskland. I tillegg kommer 7329 tonn filet av laks og ørret, samt 839 tonn tilberedt eller konservert. For å kunne eksportere dette kvantumet må Danmark ha tilgang på nesten 50.000 tonn sløyd laks og ørret.

Tyskland er bare ett av landene Danmark eksporterer fisk til. I fjor importerte Danmark 105.351 tonn hel laks og ørret, og 8 144 tonn filet. Ut av landet ble det eksportert 82.331 hel laks og ørret og hele 30.035 tonn filet. Hele 87.000 tonn hel laks og ørret ble importert fra Norge, i tillegg til litt 1.400 tonn filet. Tallene avviker noe fra Sjømatrådets statistikk, hvilket skyldes at fisk ofte skifter eier på vei til en kjøper. Det er uansett overveiende sannsynlig at 70 – 80 prosent av laksen som eksporteres fra Danmark til Tyskland har norsk opprinnelse.

Selv om også andre land har reeksport av sjømat til Tyskland via tredjeland som Polen, Litauen og Danmark, er Norge desidert største leverandør av sjømat til Tyskland. Selv om Polen har en mye større markedsandel, er det sild og laks som eksporteres i virkelig store kvantum til Tyskland. Opprinnelsen til både sild og laks er i stor grad Norge. Når den norske andelen av Tysklands sjømatimport faller, skyldes det at tyskerne foredler stadig mindre fisk. Foredlingen skjer i Polen. Det er primært fersk fisk som skal ut i supermarkedene som eksporteres direkte til Tyskland.

Utvalget av sjømat i de 2400 butikkene som selger organisk og økologisk mat er begrenset. Bare oppdrettsprodukter kommer gjennom nåløyet.
Utvalget av sjømat i de 2400 butikkene som selger organisk og økologisk mat er begrenset. Bare oppdrettsprodukter kommer gjennom nåløyet.

Mye tilførselen av sjømat som er oppgitt å komme fra andre land enn Norge, foredles av norskkontrollerte bedrifter før den ankommer Tyskland. I Danmark har Sekkingstad AS og Lerøy/Havfisk kontroll over store deler av produksjonen av lakseprodukter og hvitfisk. I fjor hadde Skagerak Salmon og Lerøy/Havfisk sine selskaper en omsetning på 2,15 milliarder danske kroner, nesten 3,1 milliarder norske kroner. Fra disse bedriftene eksporteres det fisk til hele Europa og store deler av verden ellers. Tyskland er et svært viktig marked.

Mowi ASA dominerer europeisk røykelaksproduksjon. Det finnes få tyske supermarkeder som ikke selger laks røkt av Mowi-kontrollerte polske Morpol.

Er det noen muligheter for nye norske eksportører i det tyske markedet når konserner som Mowi, Lerøy/Havfisk, Samherji/Nergård og Deutche See har en solid dominans. Svaret er ja.

Ett rundstykke med røykelaks, sild eller annen fisk er populær mat for folk i farten.
Ett rundstykke med røykelaks, sild eller annen fisk er populær mat for folk i farten.

Gå for nisjeprodukter

For norske eksportører som vil forsøke å selge nisjeprodukter kan Deutche See være en kanal inn i det tyske markedet. De selger nært sagt alt som finnes i havet. I tillegg er det mange mindre importører som er spesialisert på delikatesseog nisjeprodukter. Det kan for mange være lettere å finne muligheter for nisjeprodukter, enn om de skal selge laks, torsk og andre råvarer. I fjor ble det eksportert 34 tonn norsk røykelaks til Tyskland. Det er en dråpe i havet i et land hvor årlig konsum er cirka 40.000 tonn.

Etniske minoriteter

Det er store etniske minoriteter i alle De store tyske butikkjedene har flere tusen butikker. For mindre produsenter vil distributører som leverer til restauranter, markeder og delikatesse være lettere å håndtere. Det er rundt tohundre elvecruisebåter i Tyskland. De har fokus på god mat og serverer flere typer sjømat hver dag. tyske byer. Mange har et forhold til fiskeprodukter som ikke er å finne i alle fiskedisker. Tyrkere elsker makrell og de kjøper den gjerne filetert. Cirka 3,7 prosent av den tyske befolkning er etniske tyrkere. To prosent er polakker, 1,5 prosent har russisk bakgrunn, og en prosent hver har italiensk og afrikansk bakgrunn. I tillegg er landets regionale kjøkkener påvirket av naboland som Frankrike, Nederland, Polen og Italia.

Eisbein – svineknoke med surkål og øl er tysk tradisjon. Men med økende oppmerksomhet rundt bærekraft og helse burde fiskeforbruket på sikt øke.

2400 organiske butikker

Stort fokus på bærekraft, helse og dyrevelferd er stadig viktigere iblant tyske konsumenter. Landet er verdens nest største marked for organisk mat, bare forbigått av USA. Det er cirka 2.400 butikker og supermarkeder som er dedikert til organisk eller økologisk mat. Blant disse er kjeden Denn`s størst med 280 butikker.

Noen få store kjeder dominerer i supermarkedssektoren. Edeka har over 6.000 superog hypermarkeder, mens REWE har 3.300. Lavpriskjedene Aldi har godt over 4.000 butikker, mens Lidl har 3.300. Andre lavpriskjeder er Netto-Marken Discount med 4.170 butikker, Penny Markt 2.150 butikker og Norma 1.300 butikker. Det sier seg selv at grossister og distributører som leverer til disse er avhengige av produsenter som kan garantere for leveranse av store kvantum. Størrelsen på kjedene gjør at en eksportør ofte vil ha lettere for å få innpass hos distributører og importører som er spesialisert på restauranter, markeder og delikatessebutikker.

Det er rundt tohundre elvecruisebåter i Tyskland. De har fokus på god mat og serverer flere typer sjømat hver dag.
Det er rundt tohundre elvecruisebåter i Tyskland. De har fokus på god mat og serverer flere typer sjømat hver dag.

Fisk er snack

Tyskland er kjent for pølser, svineknoker og øl. Men svært mange tyskere tar like gjerne matjessild til lunsj, eller et rundstykke med stekt sei, røykelaks, reker, ål eller annen fisk i hånda, om de har dårlig tid. Selv om Tyskland har lange tradisjoner med sild, er dette også et marked for spesialiteter. Nederlandsk matjessild er mer populært enn egenprodusert.

Sushibølgen har feid over dette landet som ellers i Europa. Det har i liten grad gått på bekostning av tradisjonelle retter hvor sei, torsk, uer og sild er svært populær mat. Tyskland har i tillegg en stor restaurantnæring og et interessant nisjemarked blant flere hundre store passasjerferjer, cruisefartøy, elvecruisebåter og sightseeingbåter.

På Rhinen, Elbe, Mosel, Donau og Oder seiler det luksuriøse elvecruisebåter med samme kvalitet som femstjerners hoteller. Passasjerene som seiler på Rhinen får høre at laksen, etter å ha vært utryddet av overfiske og forurensning, nå er tilbake og vandrer fra Nordsjøen helt opp til grensen til Sveits. Dette mens det selvfølgelig serveres norsk laks i buffeter og som a la carte om bord. I Europa er det nærmere 550 elvecruisebåter. Rundt halvparten seiler på tyske elver.

Hele 883 millioner tyskere skal forsynes med 13 – 14 kilo fiskeprodukter årlig. Landets egen flåte er ikke i nærheten av å kunne forsyne landet. Med begrensede ferskvannsressurser er det begrenset hva oppdrettsnæringen kan produsere. I fjor importerte Tyskland fisk verdt cirka 50 milliarder kroner. I dette markedet er det plass til flere leverandører.

De store tyske butikkjedene har flere tusen butikker. For mindre produsenter vil distributører som leverer til restauranter, markeder og delikatesse være lettere å håndtere.
De store tyske butikkjedene har flere tusen butikker. For mindre produsenter vil distributører som leverer til restauranter, markeder og delikatesse være lettere å håndtere.

Tyskland: Eksport fra Norge 2019 og 2018

Kilde: Norges Sjømatråd månedsstatistikk
Kilde: Norges Sjømatråd månedsstatistikk

Tyskland: Eksport fra Norge januar – oktober 2020 og 2019

Kilde: Norges Sjømatråd månedsstatistikk
Kilde: Norges Sjømatråd månedsstatistikk

Tyskland: Import fra Norge 2011 – 2019

Kilde: Norges Sjømatråd månedsstatistikk
Kilde: Norges Sjømatråd månedsstatistikk

Danmark: Eksport til Tyskland 2019

Kilde: Miljø og Fødevareministeriet
Kilde: Miljø og Fødevareministeriet

Fangster landet i Tyskland (Tonn)