DEL

I norske supermarkeder selges det store mengder filet av pangasius. Myndighetene i EU har i mange tilfeller stoppet fisken på vei til EU og nordeuropeiske markeder. Den har innholdt innsektmidler som kan skade fostre, kreftfremkallende antibiotika, salmonella- og listeriabakterier, eller vært tilnærmet råtten.


( 24.05.2011 )

[raw]

Den billige vietnamesiske fisken har erobret store deler av verden. Over 300 000 tonn filet ble i fjor eksportert fra Vietnam til cirka 120 and. Men ikke all pangasius er behandlet korrekt, og mange forsendelser med helsefarlig fisk har blitt stoppet. I fjor ble 16 konteinere stoppet på grensen til EU, og i år er allerede ni konteinere stoppet på grunn av medisinrester, salmonella og listeria.

Ifølge EUs sitt rapporteringssystem for matvarer, RASSF (Rapid Altersystem for Food and Feed) er det i år og i fjor rapportert om 56 tilfeller av helsefarlige vietnamesiske fiskeprodukter. Hele 35 av disse
Ifølge RASSF er det oppdaget 10 tilfeller av for høyt nivå av listeria og fire tilfeller av salmonella. I fire tilfeller har fisken vært råtten. I tillegg er det funnet antibiotika som trifluralin, chloramfenicol, neomycin, nitrofuran, nitrofurazone, malakittgrønn, chlorpyriphos og ivermectin. I noen tilfeller har fisken inneholdt både chlorpyriphos og trifluralin.

Chloripyriphos er et innsektmiddel som kan påføre mennesker nevervskader, mentale lidelser og skade immunsystemet. Det er spesielt skadelig for fostre som kan få lavere fødselsvekt og redusert størrelse på hodet. Forskning har også vist at forstre som utsettes for stoffet øker muligheten for å utvikle ADHD med 55 til 72 prosent.

loramphenicol er ett svært sterkt og bredspektret antibiotika som normalt bare brukes i øyedråper. Det skal kunne gi genetiske skader og er klassifisert som kreftfremkallende. Kreftfremkallende er også malakittgrønt, et stoff som primært brukes til behandling av soppinfeksjoner hos fisk. Malakittgrønt er forbudt å bruke på oppdrettsfisk i Norge, EU og store deler av verden.

 Nitrofuran og nitrofuranzone er beslektede stoffer som brukes som antibiotika og bekjempelse av ulike mikroorganismer. EU innførte forbud mot stoffet som kan føre til forandringer (muteringer) i gener og kromosomer i forbindelse med celledeling. Neomycin er et antibiotikum som kan fremkalle sterke allergiske reaksjoner hos mennesker, mens stoffet Ivermectin er et insektmiddel som blant annet brukes mot lakselus. Det er også brukt til å behandle mennesker for ulike parasitter. Når dette stoffet finnes i pangasiusfilet skyldes det i første rekke at fisken har blitt slaktet for kort tid etter behandling.

Pangasius er omstridt internasjonalt. Det aller meste som eksporteres av pangasiusfilet fra Vietnam er helt i orden. Men det er grunn til å tro at det som rapporteres gjennom RASSF på langt nær er alle tilfeller av helsefarlig pangasius, da det er ulikt hvor streng grensekontrollen er i ulike EU-land. Det er også grunn til å tro at langt fra all pangasius blir testet. Etter at flere land i perioder har stoppet import av fiskearten på grunn av påstander om at den kunne være helsefarlig, har etter det Kystmagasinet ingen land for øyeblikket stopp i importen av pangasius. Vietnamesiske myndigheter har også innført strenge regler for å hindre at fisk med rester av medisiner og kjemikaler blir eksportert. Men EUs meldingssystem RASSF viser at det fortsatt er problemer med en del av fisken.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.