Skipper på tråleren Kongsfjord lyttet til råd fra en inspektør fra Fiskeridirektoratet og sto i fare for å bli ilagt et overtredelsesgebyr på 10.000 kroner. Av hvem? Samme direktoratet som inspektøren kom fra. I innstilling om gebyr påpekes det at det er skippers ansvar å vite bedre enn inspøektøren.

I en innstilling, datert 10. januar i år, om ileggelse av skipper Regin Brattaberg Absalonsen på tråleren Kongsfjord et overtredelsesgebyr etter havressursloven, skriver Fiskeridirektoratet region Nord:

«Skipper forklarer at han har valgt å følge det råd som inspektørene fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste ga. Fiskeridirektoratet region Nord mener at forklaringen ikke er god nok til å frita skipper fra skyld. Vi er av den oppfatning at skipper skal sette seg inn i gjeldende regelverk. Kravet om en landingsmelding pr landing fremkommer klart i regelverket og åpner ikke for tvil. Regin Brattaberg Absalonsen har vært aktiv fisker siden 2007. Han ble ført i fiskeridirektoratets register over fiskere den 19.4.2007. Han har dermed god erfaring med fiske og er klar over at utøvelsen av yrket er regelstyrt. Dette burde ført til at han var klar over at de opplysningene som Fiskerdirektoratets inspektører fra Sjøtjenesten ga ikke var korrekte», skriver direktoratets region nord i innstilling om å gi skipper en straffereaksjon.

Bakgrunnen for at region Nordland ville ilegge skipperen et overtredelsesgebyr på 10.000 kroner er som følger: Inspektørene Jan Roger Eriksen og Stig E. Johnsen fra Fiskeridirektoratet region Nord gjennomførte en kontroll av fartøyet «Kongsfjord» under levering til Lerøy Norway Seafoods AS i Båtsfjord 19. september 2017. Regin Brattaberg Absalonsen var skipper på turen. Kontrollen avdekket av skipper Absalonsen kun hadde sendt en landingsmelding selv om fartøyet hadde til hensikt å foreta delleveringer og levere fangst både til Lerøy Norway Seafoods AS og Båtsfjord Sentralfryselager AS.

Fartøyet har en lengste lengde på 53,2 meter og er derfor omfattet av rapporteringspliktene som fremkommer i «Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy».

På denne turen var det med to inspektører fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Disse har ifølge rapporten og forklaring fra skipper Absalonsen gitt skipper beskjed om at det ikke var nødvendig å sende to POR-meldinger. Denne tolkningen ble avvist av inspektørene Johnsen og Eriksen.

Siden Absalonsen ikke hadde sendt landingsmelding for begge leveransene den 19. september er forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy objektivt overtrådt. Det fremkommer i § 13, 3.ledd at «Fartøy som skal gjennomføre dellandinger skal sende en POR-medling for hver landing», skriver region Nord, samtidig som de konkluderer med at skipper i denne saken handlet uaktsomt. Det konkluderes med at et overtredelsesgebyr på 10.000 kroner er riktig reaksjon i dette tilfellet.

Mer fra byråkratiet:
Moderne fiskefartøy ikke godt nok for vanlige sjøfolk

Dårlig driftsgrunnlag ga avslag

Heldigvis for skipper er dette en innstilling som skal vurderes av Ressurskontrollseksjonen i nord
I et brev datert 26. januar og signert av regiondirektør Janne Andersen i region Nordland, skriver direktoratet til region Nord:

Fiskeridirektoratet region Nordland har vurdert innstilling datert 10.01.2018 (deres ref.
17/13309) om bruk av overtredelsesgebyr, og kommet til at saken ikke faller inn under reglene/praksis for bruk av slikt gebyr.

Begrunnelsen for dette er følgende:
I innstillingen er de subjektive vilkårene ikke tilstrekkelig vurdert. I og med at de subjektive vilkårene ikke er oppfylt kan vi ikke konkludere med at vedkommende skipper har, med klar sannsynlighetsovervekt, handlet uaktsomt.

Ut fra de opplysningene som foreligger finner vi det ikke riktig å ilegge overtredelsesgebyr, eller annen reaksjon, i denne saken da kravet til subjektiv skyld ikke er oppfylt.

Det er ifølge brevet tatt muntlig kontakt med saksbehandler som ville ilegge et administrativt gebyr for å forklare hvorfor det ikke er grunnlag for ileggelse av gebyr. I brevet utdypes ikke årsaken. Det likevel grunn til å tro at regiondirektør Andersen har funnet det vanskelig å kunne begrunne at en skipper ikke skal kunne tro på de råd han får fra en inspektør som representerer direktoratet.