DEL

Terje Jørgensen i Eigersund kommune er en meget engasjert og entusiastisk ordfører med mange spennende prosjekter på agendaen. Høgremannen er levende opptatt av næringsutvikling, og han ramset opp det ene spennende prosjektet etter det andre da vi besøkte kontoret hans en flott vårdag i begynnelsen av mai. Han tror at mange av prosjektene som nå ligger på planleggingsstadiet er realiserbare.


( 19.06.2008 )

[raw]

Pioneranlegg for utvinning av biodiesel fra skog, et stort landanlegg for torskeyngel, base for service av ROV for oljesektoren, anlegg for avfallshåndtering, utvidingsplaner for store fiskeribedrifter i havneområdet er blant det Jørgensen nevner når Kystmagasinet besøker byen. Og kommunen har gjort jobben når det gjelder tilrettelegging. Flere større industriområder ligger allerede ferdig planert og klar for nyetableringer, deriblant kaupanes området på over 100 mål hvor blant annet det nevnte pioneranlegget for utvinning av biodiesel er tenkt plassert.  Flere andre næringsområder er satt av til formålet men enda ikke utbygd. Noen av områdene grenser til sjø, mens andre ligger et stykke unna havneområdet.

 

Satser på europavei
Terje Jørgensen nevner spesielt et område ved krysset til E39. Her har kommunen et næringsområde på 250 mål, som de jobber med  å utvide til 1.000-1.200 mål  hvor det lokale entrepenørfirmaet Bertelsen&Garpestad i samarbeid med Seabrokers har dannet Egersund Næringspark. Og mens vi er inne på dette med vei og kommunikasjoner nevner ordføreren også prosjekter for omlegging av krysset mot E39, og for å gjøre avstikkeren ned til Egersund til en fullverdig europavei og en del av stamveinettet, med de nødvendige utbedringer det måtte innebære. Dette ligger i dag inne i Norsk transportplan, og kommunen har nå vedtatt å gå videre med utgreing av  bompengefinansiering.

 

-Jeg er har prinsipielt litt problemer med bompengefinansiering. Men i dette tilfellet kan bompenger være eneste veien å gå for å få prosjektet realisert. Jeg tror en ny vei fra E39 til Egersund vil få stor betydning for regionen, sier Terje Jørgensen.

 

Komplett tilbud
Ordføreren er også svært engasjert når det gjelder maritim sektor, havnen og ikke minst fiskerisektoren. Fiskeri har lange tradisjoner i kommunen, og rundt 750 arbeidsplasser kan direkte tilskrives fiskerirelaterte bedrifter. Store sildeoljefabrikker, foredlingsanlegg for hvitfisk og et stort antall viktige leverandører av utstyr til næringen, har sin hovedbase i Egersund. Havnen er selve pulsåren i byen, og den er også den største fiskerihavnen i Norge, målt i ilandført kvantum. Meget gode kommunikasjoner når det gjelder bil, ferge og tog har vært avgjørende for byens og kommunen posisjon i fiskerisammenheng.

 

-Vi har et komplett tilbud til fiskerinæringen her i Egersund, og dette er en sektor vi kommer til å ha full fokus på også i fremtiden. Fergeforbindelsen til Danmark og kontinentet er svært viktig både for fiskerinæringen, oljesektoren og for selve byen, og vi jobber for tiden hardt for at det ikke blir noe reduksjon i rutetilbudet til Hanstholm, forteller Jørgensen.

 

Urettferdig avgift
NoX-avgiften er et hovedelement i denne sammenheng, en avgift som slår svært urettferdig ut for Egersund, i og med at fergeselskapet sparer store penger i NoX-avgift ved å gå direkte fra Stavanger til Hanstholm uten å være innom Egersund. Denne urettferdigheten når det gjelder avgift i forhold til antall anløp i norske havner må bort, mener Terje Jørgensen. Kommunen har gjort en rekke fremstøt mot sentrale styresmakter på dette, uten å få noe positiv respons, eller respons i hele tatt. Men verken Eigersund eller andre kommuner langs kysten har gitt opp håpet om å få regjeringen til å ta til fornuft og innføre et mer rettferdig avgiftssystem.

 

Terje Jørgensen kan ellers fortelle at byen har merket den generelle struktureringen i fiskerinæringen de siste årene, hvor både antall båter og fiskere har gått tilbake. Men denne trenden har nå stoppet opp, og kommunen har den siste tiden hatt et stabilt antall fiskefartøy og fiskere. Det har også vært investert i flere nye fiskefartøy de siste årene.

 

Vekst på alle områder
Når det gjelder antall innbyggere er man også inne i en positiv trend. Eigersund kommune har i dag 13.900 innbyggere, og de kan vise til god vekst både i fjor og året før. Jørgensen og hans kollegaer har fulgt opp med gode tilbud både når det gjelder barnehager og skoler. En ny barneskole er under bygging, og fra nyttår vil kommunen ha full barnehagedekning. Det er også lagt ut 400 tomter til regulering for nyetablerere. Jørgensen kan fortelle at det for tiden er stor etterspørsel etter byggeland for privatboliger.

 

Når det gjelder kommunens økonomi har den vært svak noen år på grunn av store låneopptak og investeringer i nye skoler, nytt vannverk og generell næringsutvikling. Men det går rett vei, og Terje Jørgensen kan vise til et netto driftsresultat på 28,5 millioner kroner i 2007 og 7,9 millioner kroner til fordeling av en samlet omsetning på 758 millioner kroner. Ordføreren er fornøyd med den økonomiske utviklingen i kommunen. Selv om det er sterke indikasjoner på at kommunesektoren generelt sliter, håper han at den positive trenden på dette området fortsetter i årene som kommer for Eigersund kommunes del.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.