Kystmagasinet 7.14: Skøyte Vern i Ålesund har fått unntak fra kondemneringskravet for fartøyet 48 fot store Vareid. Fartøyet som er bygget i 1967 ble benyttet i strukturkvoteordningen og kvotene er overført til fartøyet Bernt Oskar og skulle kondemneres.


( 13.11.2014 )

Det kan gjøres unntak fra kravet om kondemnering av et uttatt fartøy når dette har antikvarisk verdi, eller kan brukes til allmennyttige formål, til foreningsarbeid eller lignende. Reglene er strenge. I direktoratets vedta heter det:

 

Det skal tinglyses at fartøyet ikke kan nyttes til fiske, ikke kan gjeninnføres i registeret over norske fiskefartøy og ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke. Fartøy som er fredet i medhold av kulturminneloven § 14a eller vernet av Riksantikvaren, kan likevel nyttes til sports-og rekreasjonsfiske etter havressursloven §§ 22 og 23 når det er tinglyst at det kan nyttes til slikt fiske.