Styret er Nordland Fylkes Fiskarlag skriver at de er svært skeptisk til forskernes holdning, og mener at ved å tillate fangst på raudåte så legges det ikke noe føre var hensyn til grunn for forvaltningen.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 26. april 2019, og det ble gjort slikt vedtak i ovennevnte sak: -Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det nå er åpnet for kommersiell fangst av raudåte innenfor et kvantum på 254.000 tonn i 2019. 3.000 tonn av dette kvantumet kan tas i kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekote. Resterende skal tas utenfor 1000 meters dybdekote. For å ta opp dette kvantumet er det åpnet for å tildele ti avgrensede raudåtetråltillatelser i ulike kategorier der noen av disse gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029.

Styret viser til at forskere tilhørende ulike forskningsinstitusjoner avdramatiserer de antatt negative konsekvensene av fangst av raudåte. Dette gjelder både den betydelige bifangsten av fiskeegg og larver ved tråling etter raudåte og det gjelder spørsmål i forhold til det å drive et intensivt fiske på en bestand som er svært viktig for flere av de kommersielt utnyttbare fiskebestandene.