DEL

Toksafen er et plantevernmiddel som blant annet finnes i fiskemel og fiskeolje. NIFES har sammen med flere andre forskningsinstitusjoner startet et prosjekt for å undersøke hvordan toksafen i fiskefôr påvirker fiskehelse og mattrygghet.


( 22.05.2009 )

[raw]

Fisk er sensitiv for vannbåren toksafen, men hvordan fisk reagerer på toksafen via fôret er lite kjent. Gjennom det tre-årige prosjektet ”Toxicological evaluation of toxaphene in fish feed”, skal forskere fra Radboud University Nijmegen (Nederland), University of Plymouth (UK), Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) undersøke giftigheten av toksafen i fiskefôr.

 

– Vi vil undersøke hvor effektivt fisk tar opp ulike former for toksafen gjennom fôret. Dette er viktig med tanke på mattrygghet og øvre grenseverder i fiskefôr. Det er også viktig å undersøke hvilke nivåer av toksafen i fôr som kan påvirke fiskehelse, sier Erik-Jan Lock, forsker ved Program for trygg sjømat ved NIFES.

 

Toksafen akkumuleres i næringskjeden, brytes ned og finnes i mer enn 200 ulike former (kongenere). Kunnskapen om giftigheten til de ulike formene i fôr er mangelfull.

 

– EUs øvre grenseverdi er basert på tre av disse 200 formene. I våre studier vil vi også inkludere fem andre former av toksafen som har vært påvist i fisk. Cellemodeller gjør at vi kan studere giftigheten av disse formene hver for seg og sammen, og vil være utgangspunkt for mindre og senere større fôringsforsøk med fisk sier Lock.

 

– Resultatene fra disse fôringsforsøkene kan bli en del av det vitenskaplige grunnlaget for  risikovurderinger knyttet til forekomsten av toksafen i fôr avslutter Erik-Jan.

 

Produksjonen av plantevernmiddelet toksafen startet i 1945, og erstattet på 1970-tallet bruken av DDT i store deler av verden, men har vært forbudt som plantevernmiddel siden 2004. Toksafen er fettløselig og akkumuleres i den marine næringskjeden, også i pelagisk fisk, som brukes i produksjon av fiskeolje.. EU har satt en øvre grense for toksafen i de fleste fôr på 0,1 mg/kg, mens fiskeolje, fiskemel og fiskefôr har egne grenseverdier, henholdsvis 0,2 mg/kg, 0,02 mg/kg og 0,05 mg/kg.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.