- Regjeringens statsbudsjett gir oss en god ramme for videre behandling i Stortinget, sier FHLs styreleder Gunnar Domstein.


[raw]

De vedvarende utfordringene for torskefisksektoren gjør at Norges største sjømatnorganisasjon er svært spent på de kommende månedene.

 

– En tiltakspakke på 55 millioner til torskenæringen er vel og bra, men løsningen må ligge i å skape rammevilkår som gir økt lønnsomhet og konkurransekraft i alle ledd, sier Gunnar Domstein.

 

Regjeringen har satt av 18 millioner kroner til gjeninnføring av lineegnetilskudd. FHL ser at dette er et tiltak som vil treffe mange bedrifter direkte, men er likevel noe avmålte.

 

– For fiskerinæringen var avviklingen av hovedavtalen viktig. Vi ønsker å være en subsidiefri næring. Derfor bør regjeringen vurdere alternativer til gjeninnføring av subsidieordninger, sier Domstein.

 

Han peker på at det ville vært like treffsikkert å oppheve ordningen med monopol på agnforsyning i Nord-Norge. Mange private bedrifter ønsker å kunne selge agn, og økt konkurranse på dette området vil bidra til å redusere prisene på agn.

 

Kontroll og bedre forvaltning
Markedsproblemene i torskefisksektoren har i kombinasjon med høye kvoter ført til økte rykter om regelomgåelser. Fiskeriog kystministeren har i vinter vært opptatt av en næring med høy etisk standard, hvor det ikke er rom for ressurskriminalitet. FHL er enig i dette, og mener at dette bør følges opp med økte budsjettrammer for kontroll slik at det gis rom for et mer døgnkontinuerlig tilsyn.

 

Samtidig mener FHL at regjeringen også bør varsle en samlet gjennomgang av tilsynsarbeidet – både for å gjennomgå organiseringen av tilsynet og for å avklare hvorvidt rammevilkår som høyt satte minstepriser kan trigge juks.

 

– Den sterke veksten og utbredelsen av makrellbestanden samt fall i sildekvotene gjør at vi har behov for å få på plass modeller som ser flere fiskebestander i sammenheng, såkalt økosystembasert forvaltning. FHL etterlyser en klarere satsing på dette området, og mener at det vil være naturlig at man også ser på villaksforvaltningen i en slik sammenheng, sier Domstein.

 

Havbruk
Regjeringens forslag for utvikling av havbruksnæringen konsentreres i første rekke om de 45 allerede utlyste konsesjonene. Ingenting vitner om videre vekst i 2014.

 

– Budsjetterte inntekter i 2014 stammer fra allerede utlyste konsesjoner, sier styreleder Gunnar Domstein. – Vi er tilfreds med at kommunene skal tilgodeses med omlag 180 millioner kroner fra disse konsesjonene. I tillegg til disse inntektene, som egentlig var tiltenkt fylkeskommunene, skulle vi gjerne sett at også statens vederlag i sin helhet gikk direkte til kommunene, påpeker Domstein.

 

Én av de viktigste forutsetningene for suksess i havbruk er et godt FoU-grunnlag. FHL er derfor positive til regjeringens økte satsning på FoU inkludert arbeidet med å finne en løsning for Nofimas forskningsanlegg.

 

– Vi vil særlig peke på at anlegget på Sunndalsøra må forvaltes og finansieres for å sikre en best mulig utnyttelse og drift. Anlegget har vært og er viktig for utvikling av kompetanseog kunnskap innen blant annet ernæring, genetikk og optimalisering av settefiskanlegg. FHL er derfor positive til at departementet forsøker å finne løsninger som sikrer videre drift, sier Domstein.

 

Rent hav
Sjømatnæringen er opptatt av at vi skal ha rene kystog havområder. – FHL ser at det foreslås å øke bevilgningene til blant annet beredskap mot akutt forurensning, men dette er langt fra nok. Arbeidet med å sikre rene kystog havområder, til beste for økt sjømatproduksjon, omfatter en rekke andre utfordringer i tillegg og hvor statsbudsjettet må styrkes ytterligere, avslutter Gunnar Domstein.

 

[/raw]