DEL

Reguleringene i sjølaksefisket som ble innført i fjor blir videreført. Det har Direktoratet for naturforvaltning (DN) bestemt. Den vanskelige bestandssituasjonen for villaksen var bakteppet da myndighetene før fjorårets fiskesesong innskjerpet reglene for sjølaksefiske i Norge. Fylkesmennene begrenset samtidig fisket i elvene.


( 06.05.2009 )

[raw]

DN har nå vedtatt ”forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen” for sesongen 2009. Vedtaket innebærer at sjølaksefisket langs kysten får samme fisketid som i 2008 i så å si hele landet.

I Drammensfjorden utvides fisketiden i år med 14 dager, og blir fra 15. juni til 4. august. 

 

Mer fisk til gyteplassene i elvene
– Villaksstammene våre er under press fra en rekke ulike påvirkninger. I mange elver har man i en årrekke sett at alt for få laks kommer fram til gyteplassene. Dette er forhold som må rettes opp, og reguleringen av fisket er et tiltak som rask gir god effekt, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN.

 

I de fleste områder av landet medfører reguleringen som nå videreføres at oppstarten for sjølaksefisket er utsatt med to til fire uker sammenlignet med det som var vanlig tidligere.

 

Reguleringene varierer imidlertid fra fylke til fylke, blant annet basert på kunnskap om situasjonen for laksen og om hvor mye gytefisk som går opp i elvene i hver region.

 

– Fjorårets innstramming i fiske har allerede gitt merkbare resultater i elvene, og tallet på gytende laks har økt i mange vassdrag. Det er likevel fremdeles mange vassdrag med for lite gytefisk og det er helt nødvendig at reguleringene opprettholdes så situasjonen for laksen ikke forverres på nytt, sier Svarte.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.