Fiskeriminister Per Sandberg sendte torsdag morgen ut en pressemelding der det ble orientert om at regjeringen vil innføre den såkalte “Bremnesmodellen” i norsk havbruksnæring. Dette medfører at lakse- og ørretproduksjonen kan økes gjennom høsten og vinteren mot at bedriftene tar ned produksjonen på vårparten.


( 30.06.2016 )

– Vi har blitt lyttet til. Det gir oss større fleksibilitet, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum – Vi mener at dette er fornuftig både med tanke på at bedriftene i større grad kan markedstilpasse produksjonen, og ved at foredlingsbedriftene får en jevnere råvaretilgang. Det er også helt i tråd med vedtak fattet på Sjømat Norges Generalforsamling for to år siden, sier Grøttum og legger til at det har vært jobbet grundig med dette i Sjømat Norge.

– Dette har vært en lang prosses. Det viser at vi har fått gjennomslag.Vi anbefalte “Bremnesmodellen” i vårt siste møte med statsråden. Vi tok det også opp i Stortinget før de tok sommerferie.

Målet med endringen er ikke en vekst i lakse- og ørretproduksjonen, men mulighet til å holde en jevnere produksjon. -Havbruksnæringen opplever at det er unødvendige sesongsvingninger i lakse- og ørretproduksjonen. Når bedriftene nå får mulighet til å ha en noe høyere produksjon gjennom vinteren motvirkes det. Vi får en jevnere tilgang på råvarer. Det sikrer arbeidsplasser i foredlingsindustrien.

Grøttum viser også til prognoser som Sjømat Norges eget produksjonsforum nylig har utarbeidet. De viser at lakseproduksjonen i 2016 forventes å synke med 6% mot 2015, og at det kan bli en ytterligere nedgang i 2017.

– I våre foreløbige utregninger så gir dette begrenset vekst, men den kan gi positivt utslag for enkeltselskap. -Vi forventer at lakseproduksjonen i 2016 blir lavere enn det den var i fjor. Vi har også lagt bak oss flere år uten vekst i lakseproduksjon. Uten tiltak som dette vil vi oppleve at bedrifter måtte redusere bearbeidingsaktiviteten og at ansatte vil kunne blitt permittert, sier Jon Arne Grøttum.