Den danske eksporten av fisk og skalldyr økte i fjor til det høyeste nivå som noen gang er registrert. I perioden fra januar til og med november ble det eksportert sjømat til en verdi av 24,6 milliarder danske kroner. Samtidig eksporterte Norge sjømat til Danmark til en verdi av 8,1 milliard norske kroner i fjor.

Omregnet til norske kroner ble det i perioden eksportert sjømat fra Danmark til en verdi av 32 milliarder norske kroner. Tilsvarende eksporterte Norge i hele fjor sjømat for 94,5 milliarder kroner. Det vil i praksis si tre ganger så mye som Danmark. Men den danske eksporten er imponerende om en ser på hvor liten tilgang landet har på råstoff fra egne fiskerier og egen oppdrettsnæring. Landet har mye mindre fangst av sjømat enn Norge, men omfattende import og re-eksport av mer eller mindre foredlede produkter, gjør Danmark til en stor sjømatnasjon.

Det er ikke samsvar i dansk statistikk mellom verdien på fangst og importert reke, og verdien på eksportert reke. Sannsynligvis ankommer mye reker som disse, som her losses fra den grønlandske tråleren Svend C.

Analyse av sjømateksport

De danske eksporttallene kommer frem i en økonomisk analyse laget av interesseorganisasjonen Landbrug og Fødevarer. De har laget analysen på bakgrunn av tall fra Danmarks Statistikk. Den danske rapporten fokuserer utelukkende på eksporttallene, ikke på opprinnelsen til sjømaten som eksporteres (I artikkelen er heretter alle verdier omregnet til norske kroner med kurs 1,3).

22 % av eksportverdien

I fjor leverte danske fiskefartøyer fangst til en verdi av 4,42 milliarder kroner i Danmark. I tillegg leverte utenlandske fartøyer fangst til en verdi av 1,43 milliarder kroner. Tall for produksjon fra oppdrett for 2017 foreligger enda ikke. Men i 2016 var verdien 1,2 milliarder kroner. Forutsetter en at det i fjor var en akvakulturproduksjon verdt en milliard danske kroner, ble det totalt tilført råstoff til en verdi av sju milliarder kroner. Det utgjør bare 22 prosent av eksportverdien av dansk sjømateksport.

I den samlede eksporten på 32 milliarder kroner inngår fisk, skalldyr, biprodukter og fôr. Det må også legges til at verdien på danske fangster levert i utlandet inngår i eksportverdien. Totalt utgjør sjømateksporten 16 prosent av Danmarks totale matvareeksport. I forhold til 2016 er det en økning i verdi på 2,7 prosent, noe som gjorde at eksporten i fjor ble den høyeste noen gang.

Danmark importerte i fjor torsk til en verdi av 960 millioner kroner i fjor. For norske fiskere er Danmark det viktigste markedet for fersk torsk.

Saltvannsfisk og skalldyr

Hel saltvannsfisk utgjør 22 prosent av den samlede eksporten med en eksportverdi på 6,89 milliarder kroner. Mest interessant er kanskje eksporten av reker som er på nesten 5,5 milliarder kroner. For danske fartøyer leverte i fjor 7.730 tonn reker til en verdi av 415 millioner kroner. Tas det med reker losset av norske, tyske, svenske og nederlandske fartøyer ble det levert 8.022 tonn reker til en verdi 423 millioner kroner i danske havner.

Det betyr at danske importører i fjor importerte reker for flere milliarder kroner. I hovedsak er dette antakelig fryste grønlandske og kanskje canadiske reker. En del er levert av grønlandske og canadiske reketrålere som i praksis fungerer som fryseskip Men hvor rekene kommer fra, lar seg ikke spore i tilgjengelig statistikk for 2017. Etter at rekene er importert til Danmark blir noe pillet og lagt på lake eller fryst pillet, mens en stor del blir reeksportert uten videre foredling. Men for Danmark betyr dette at landet er en av Europas største rekeeksportører.

Mye laks som klareres inn i Danmark, har først funnet kjøper mens lastebilen var om bord på ferjen over Skagerrak. Selv om laksen bare transporteres gjennom Danmark blir den en del av statistikken for utenrikshandel.

Stor import av norsk laks

Laks er også en råvare som importeres i store kvantum. Ifølge Sjømatrådet eksporterte Norge sjømat til en verdi av 8,1 milliarder norske kroner til Danmark. Av dette var 5,0 milliarder laks, i hovedsak fersk. Fersk torsk utgjorde en verdi av 981 millioner norske kroner. I tillegg importerte Danmark litt laks fra Færøyene. Det foreligger ikke eksporttall for 2017 per dato.

I 2016 eksporterte Danmark 90.700 tonn laks (produktvekt) og ørret til en verdi av 6,8 milliarder kroner. Norske eksporttall viser at det ble eksportert 84.500 tonn laks rund vekt til en verdi av 4,48 milliarder norske kroner til Danmark. Tar en som utgangspunkt at det er eksport av en begrenset mengde dansk oppdrettsørret, og reduksjon i vekt på laks og ørret som har blir foredlet, tyder mye på at danske foredlere og tradere gjør gode penger på importert laks.

Den danske eksporten til Asia øker raskt. Her reklameres det for norsk laks foredlet ved Skagerak Salmon AS i Hirtshals.

EU tar to tredjedeler av eksporten

EU er av naturlige årsaker det største markedet for dansk sjømat. Totalt går 66 prosent, tilsvarende 21,3 milliarder kroner, av eksporten til EU. Tyskland er, med en andel på nesten 18 prosent, det største enkeltmarkedet.

Størst økning er det i eksporten til Østog Sørøst-Asia. Eksporten dit økte i fjor med 12,5 prosent, tilsvarende 423 millioner kroner, sammenlignet med 2016. Eksporten av fisk og skalldyr til steg i fjor med hele 620 millioner kroner, noe som tilsier at det var nedgang i resten av Asia. Veksten i eksporten til Kina domineres av fiskemel og reker, som økte med henholdsvis 156 millioner kroner (119 prosent) og 295 millioner kroner (63 prosent).

Norsk råstoff skaper milliarder

En del av fisken som eksporteres fra Norge til Danmark er i praksis ikke solgt. Men eksportørene er nødt å oppgi en destinasjon til norsk tollvesen. Ofte selges fisken mens den er på vei til Danmark. Der blir den tollklarert inn, og nye eksportpapirer blir laget med endelig destinasjon. Dette er mer effektivt enn om fisken skulle stå på kjølelager i Norge mens den ventet på å bli solgt.

Det betyr at relativt store kvantum fisk som importeres til Danmark, og som straks blir reeksportert, legger igjen en svært liten verdiskaping i Danmark. Men fisken som blir foredlet ved en av de mange foredlingsbedriftene for reeksport som høyforedlet fisk, skaper store merverdier. Dette gjelder blant annet hvitfisk som fileteres og eksporteres fersk til Europa, laks som blir røkt og eksportert og ikke minst pelagisk fisk som eddikbehandles eller kryddersaltes.

Norge er den desidert største eksportøren av fiskeråstoff til dansk industri. Men det er ingen statistikk som kan fastslå hvor store merverdier foredling av norsk råstoff skaper. Men sannsynligvis tilføres norsk råstoff flere milliarder kroner i merverdi før det reeksporteres.