Den danske sjøkrepstråleren Tove Kajgaard har gjennomført et ti dagers fisketokt i norsk, dansk og svensk farvann for å teste ut måter å skremme bort bifangst fra sjøkrepstrål.

Toktet er en del av prosjektet Flex Select som har til hensikt å finne en metode som begrenser innblandingen av fisk. Flex Select er finansiert av Det Europeiske Hav- og Fiskerifond mens utførelsen av prosjektet er det danske forskningsinstituttet DTU Aqua som er ansvarlig for.

Danske sjøkrepstrålere er avhengig av fiskekvoter for å kunne tråle etter sjøkreps. Når disse kvotene er oppbrukt er de forhindret fra å tråle etter kreps siden bifangst er uunngåelig. Forsøk gjort med fartøy har tidligere vist at skremmetau reduserer bifangsten. For å finne ut mer om effekten av skremmetau er det brukt dobbeltrål hvor det er skremmetau foran den ene posen. Det er også gjort forsøk med selvlysende tau for å se om det virker bedre.