Den danske sjøkrepstråleren Tove Kajgaard har gjennomført et ti dagers fisketokt i norsk, dansk og svensk farvann for å teste ut måter å skremme bort bifangst fra sjøkrepstrål.

Toktet er en del av prosjektet Flex Select som har til hensikt å finne en metode som begrenser innblandingen av fisk. Flex Select er finansiert av Det Europeiske Havog Fiskerifond mens utførelsen av prosjektet er det danske forskningsinstituttet DTU Aqua som er ansvarlig for.

Danske sjøkrepstrålere er avhengig av fiskekvoter for å kunne tråle etter sjøkreps. Når disse kvotene er oppbrukt er de forhindret fra å tråle etter kreps siden bifangst er uunngåelig. Forsøk gjort med fartøy har tidligere vist at skremmetau reduserer bifangsten. For å finne ut mer om effekten av skremmetau er det brukt dobbeltrål hvor det er skremmetau foran den ene posen. Det er også gjort forsøk med selvlysende tau for å se om det virker bedre.