Norge er en av verdens største eksportører av sjømat, med  Japan som vårt tredje viktigste eksportmarked. Norske og japanske forskere skal nå jobbe sammen for å kunne gi ytterligere informasjon om norsk sjømattrygghet.


( 24.04.2009 )

[raw]

Gjennom to prosjekter på sjømatforskning skal forskere ta for seg sporing av sjømat og vurdere påvirkningen kvikksølv i fiskefôr har på fisk og mennesker. Norges forskningsråd har bevilget midler til begge disse prosjektene med henholdsvis 6,8 og 4 millioner kroner over tre år.

 

-Norsk sjømat må konkurrere med en rekke andre produkter i det internasjonale matvaremarkedet. For å lykkes må vi kunne dokumentere at norsk sjømat er trygg mat. Forskning, dokumentasjon og informasjon er av avgjørende betydning for vår eksport og er et viktig konkurransefortrinn for fiskerinæringa, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

 

Gjennom de siste fem årene har SINTEF og Nofima utviklet forskningssamarbeid med japanske forskningsmiljø innen matsikkerhet og sporing. Det vil si at fisken skal følges fra fangst, gjennom produksjon og transport til produkt i butikk. Hvis en feil har oppstått i matvarekjeden, vil et godt sporingssystem lettere avdekke hvor dette har skjedd og dermed lette tilbaketrekking av produkter.

 

I Japan er matkvalitet og matsikkerhet viktig, og de har et godt utviklet forvaltningsapparat. I løpet av de siste årene har imidlertid Japan opplevd flere store matskandaler. Derfor vil implementering av et sporingssystem gjennom hele verdikjeden bidra til å bygge tillit til norske produkter som selges i Japan, og gjennom dette øke norske bedrifters konkurranseevne. Det planlagte forskningsprosjektet har som mål å utvikle, teste og måle effektene av et skreddersydd sporingssystem for makrell.

 

Kvikksølv er en miljøgift som kan utgjøre et problem i visse typer sjømat. . NIFES (Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning) og det Japansk instituttet NRIFS skal samarbeide om å undersøke giftighet av kvikksølv i fôr hos sebrafisk, og betydningen for fiskehelse og human helse. Forskerne vil bruke sebrafisk som modell for å se på omfanget av overføring av kvikksølv fra fôr til fisk. Prosjektet vil gi oss ny kunnskap til bruk i risikovurdering av kvikksølv i fôr og i sjømat. Slik kunnskap er meget relevant for norske myndigheter og kan gi grunnlag for framtidige risikovurderinger og grenseverdier i internasjonalt regelverk på dette området.

[/raw]