Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd er enige om å samarbeide for å forenkle prosessen knyttet til minsteprisfastsettelse. Partene vil også vurdere salgsvilkår og omsetningsformer, og har et felles mål om å sikre balanserte og effektive førstehåndsmarkeder.


( 08.02.2016 )


I forkant av høringen i Næringskomiteen på Stortinget 2. februar 2016 om Sjømatindustrimeldingen har Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd diskutert mulige forbedringer i førstehåndsomsetningen. Det har vært en konstruktiv prosess, og alle tre parter signaliserte derfor i høringen et mål om å gjøre endringer selv, og at disse kan gjøres uten å endre fiskesalgslagsloven.

Partene er enige om å samarbeide for å forenkle prosessen knyttet til minsteprisfastsettelse. Partene vil også vurdere salgsvilkår og omsetningsformer, og har et felles mål om å sikre balanserte og effektive førstehåndsmarkeder. Partene er også enige om at det bør opprettes et ekspertutvalg som kan støtte opp dette arbeidet.

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, var i høringen tydelig på at avtalen mellom partene fjerner behovet for endringer i fiskesalgslagsloven. Han var også tydelig på at deler av fiskeflåten fortsatt har et behov for et sikkerhetsnett i form av minstepriser.

– Det er forskjell på makrelldorgerne og ringnotflåten, og på kystfiskeren utenfor Røst og autolinerederiene. Det er åpenbart at de mindre fartøyene ikke har den samme forhandlingsstyrken i førstehåndshandelen, og at de trenger et sikkerhetsnett, sier Ystmark. Samtidig understreker han at Sjømat Norge ser positivt på salgslagene.

– De gir oss en ryddig førstehåndsomsetning, og vårt mål er å videreutvikle markedsplassen. Det kan vi få til innenfor rammene av dagens lov, sier Ystmark.

Leder av Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, Sveinung Flem, støtter opp under at det er behov for å utvikle og harmonisere minsteprissystemet, omsetningsformene og salgsbetingelsene. Partene er enige om at etablering av dynamiske minstepriser som følger markedet er et felles mål, og Flem viser til at det i flere av salgslagene alt er igangsatt prosesser for å få etablert slike ordninger. Dette er et arbeid som kjøres uavhengig av arbeidet med stortingsmeldingen. Det vil også bli etablert et mer overordnet felles arbeid for å skape enighet rundt de ulike sidene av førstehåndshandelen.

– De ulike delene av verdikjedene for villfisk må i større grad jobbe sammen for å bygge verdier i markedene. Samtidig er det viktig å ha balanserte, effektive og ryddige markedsplasser for førstehåndsomsetningen av fisk. Vi er enige om å forsterke samarbeidet med sikte på å oppnå disse målene innenfor rammene av en uendret fiskesalgslagslov, sier Flem.

I tiden fremover vil organisasjonene jobbe videre med å få på plass best mulig løsninger.

– Til dels vil dette arbeidet skje i regi av salgslagene og Sjømat Norge. Ambisjonen er å bli enige om mest mulig på egen hånd. Det gir en god forankring av løsningene. Samtidig er vi også positiv til regjeringens forslag om at det etableres et ekspertutvalg, sier Flem. Han mener at det kan gi en god faglig støtte til arbeidet som organisasjonene selv skal gjøre og sikre enda større legitimitet for forslagene.

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen er godt fornøyd med enighet som nå er oppnådd.

– Vi er enige om å sikre videreføring av en viktig lov for oss fiskere, og vi er enige om å gjøre et grundig arbeid med å gjennomgå hvordan minsteprisene fastsettes og andre forhold rundt omsetningen. Det at salgslagene og fiskeindustrien ved Sjømat Norge blir enige er bra for næringen! Det gjør at vi sammen kan fokusere sterkere på de områdene hvor vi har felles behov. Markedsadgang for sjømat, en sterk ressursforskning og sikring av fiskeressursene er tre slike områder, sier fiskarlagslederen.