DEL

Fiskeridirektoratet har siden 1980-tallet gjennomført årlige opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper på fiskefeltene langs kysten. Frem til i fjor var det samlet opp cirka 20.000 tonn tapte garn og andre typer redskaper, som tau og stålwire.


( 09.09.2016 )

-Samlet «fangst» over disse årene ville blitt et berg få kunne forestilt seg. Bare for garn tilsvarer «fangsten» en lengde på 550 km. Det forteller Gjermund Langedal, som er prosjektleder for dette arbeidet.

Fiskeridirektoratet har drevet opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene i over 30 år, og ifølge Langedal har det vært en lang prosess med å få fiskerne med på laget, med tanke på å melde tapene. Fremdeles er det dessverre aktører som lar være å melde av ulike årsaker, men størsteparten av fiskerne ser i dag den positive effekten av ryddearbeidet.

Tidkrevende arbeid

Etablering av Kystvaktsentralen, som daglig har kontakt med fiskerne når de melder om setteposisjoner og som gjør årlige opprenskingstokt, er to av de viktigste faktorene for at det oppleves effektfullt å melde fra om tap.

-Forholdet mellom hva som meldes og hva vi tar opp tilsier at det årlige toktet er tilstrekkelig for at tapsmengden på de viktigste fiskefeltene ikke øker. Men det er ikke til å legge skjul på at det er mange områder vi ikke rekker over. I tillegg kommer tapene i et stadig økende fritidsfiske i Sør-Norge, sier han.

Hele norskekysten, inkludert alle fiskefeltene, er i utgangspunktet aktuelt dekningsfelt opplyser Langedal, men opprensking er et svært tidkrevende arbeid. Derfor er prioritering av avgrensede områder viktig for å få best mulig utbytte av innsatsen, som varer om lag fire til fem uker. Naturlig nok er det fiskefeltene fra Røst og nordover som vies størst innsats. Det arbeides også med ulike utviklingsprosjekt som på sikt har til formål å redusere behovet for opprensking med eget fartøy.

SPØKELSESFISKE

Spøkelsesfiske er en uønsket og negativ situasjon med tanke på ressurs, miljø og omdømme.

Spøkelsesfiske

Marin forsøpling har de senere årene fått en svært stor internasjonal oppmerksomhet. Også på nasjonalt nivå er fokus økende, spesielt med hensyn på søppel i strandsonen. En god del av dette kommer fra fiskeriene, men ikke nødvendigvis fra norske fartøy. Langedal forteller at som fagetat for fiskeriene er det viktig for direktoratet å få frem skille mellom en bevisst forsøpling av havet og mer uheldige sider med hensyn på tap av fiskeredskap, som en konsekvens av den værharde kysten vi har. Spøkelsesfiske er blitt et begrep som brukes om garn og fiskeutstyr som dumpes over bord, sliter seg eller mistes, og synker til bunns.

Tapte fiskeredskaper forsøpler ikke bare havbunnen, men så lenge garnet eller teinen ikke er fullstendig ødelagt vil det fortsette å fange fisk og skalldyr. Dessuten er det stor fare for at ny redskap henger seg fast i det gamle. Alt som tas opp fra havbunnen blir sortert om bord på opprenskingsfartøyet og den overveiende mengde går videre til gjenvinning gjennom samarbeid med Norsk Fiskeriretur AS.

– Vi skulle gjerne gitt mer tilbake til eier, men det er ofte vanskelig å identifisere eier, og tilbakelevering byr også på utfordringer med logistikk siden vi har svært få anløp i toktperioden for å få mest mulig effektiv arbeidstid, sier Langedal.

GARNLENKER

Garnlenker som enten er mistet, slitt, glemt eller dumpet, fortsetter å fiske store mengder fisk.

Usikre forhold

Erfaring viser at garn har størst skadepotensiale med hensyn på spøkelsesfiske og faren for ytterligere fasthekting, således har dette høyeste prioritet.

-Vi har funnet 7-8 år gamle garn med fangst, men dette er heldigvis sjeldent, sier han og legger til at det er svært mange usikre og lokale forhold rundt beregning av konsekvenser med tapte fiskeredskap. Det er lite litteratur både nasjonalt og internasjonalt som gjør direktoratet i stand til si noe sikkert om dette.

-Vi tar opp garnlenker med flere tonn blåkveite og garnlenker med tusenvis av kongekrabber, som et øyeblikksbilde der og da. Det er liten tvil om at dette er en uønsket situasjon som bidrar negativt for ressurs, miljø og omdømme, sier Langedal avslutningsvis.

Årets tokt med M/S Ligrunn starter på teinefeltene i Finnmark i slutten av august og Langedal oppfordrer alle til å melde fra dersom noen er kjent med tapte fiskeredskaper.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.