Siste leveranse av torskeyngel for 2020-produksjonen ble levert i dag. Resultatet av årets produksjon ble over budsjett, og vesentlig over fjorårets. Ca. 4,65 millioner yngel med snittvekt ca. 2 gram mot fjorårets 3 millioner tilsvarer en økning på over 50%.

-Vi har holdt på med torskeoppdrett siden 2002 og lagt ned betydelig med arbeid og ressurser i disse årene til tross for at markedet for oppdrettstorsk har lagt brakk. Men vi har hele veien hatt tro på oppdrettstorsken, og har fortsatt arbeidet til tross for lav eller ingen inntjening.  Det er svært gledelig at dette arbeidet nå bærer frukter. Om en ganger 4.65 millioner yngel opp med fremtidig slaktevekt på vel 4 kg kommer vi opp i ca 20.000 tonn torsk til slakt.  Det blir noen torskemiddager av det!»  sier en tydelig stolt daglig leder, Halvard Hovland.

Avlsarbeidet går godt og HMY kan stadig protokollere forbedringer. Grunnen til at HMY fortsatte sitt avlsarbeid på Havlandet-stammen, også da bransjen lå nede, var nettopp deres erfaringer med avlsmessig fremgang på torsken. Torsken vokser bedre enn noen gang, tilveksthastigheten bedres vesentlig for hver generasjon. Årets gode resultat er også takket være dyktige og dedikerte medarbeidere som står på døgnet rundt, og passer på at torskens ve og vel blir ivaretatt på aller beste vis.

Dagens produksjonslokaler hos Havlandet Marin Yngel er ikke dimensjonert til å kunne håndtere markedets vekst i etterspørsel etter yngel.  Det er grunnen til at vi nå detaljprosjekterer et yngleanlegg med konsesjon på 24 millioner yngel, som etter planen skal stå klart i 2022. I tillegg til planer om nybygg for yngel, er det søkt om tillatelse til produksjon av settefisk av torsk med RAS-teknologi på 1200 tonn MTB. Det jobbes også med planer om fullskala matfiskproduksjon av torsk og slakteri. Ambisjonen er en helintegrert verdikjede for torskeproduksjon, fra klekkeri til slakteri, på Fjord Base i Florø.

Å omdisponere og utnytte industriareal til sjømatproduksjon på land mener vi er veien å gå for å imøtekomme økt etterspørsel etter bærekraftig mat. Vår torskeproduksjon vil i fremtiden tilby markedet sunn, god og fersk torsk året rundt.