DEL

Totalverdien på vei opp, rekordhøyt kvantum, prisfall for torsk men positiv utvikling for hyse og sei. Det er hovedessensen når det gjelder status for Norges Råfisklag i 2010.


( 25.01.2011 )

[raw]

I 2010 endte den samlede verdien av norske og utenlandske fangster omsatt gjennom Norges Råfisklag på 5,7 milliarder kroner. Dette er en økning med 508 millioner kroner eller 10 prosent fra 2009. For norske fiskere endte den samlede verdien på 4,7 milliarder kroner. Dette er en økning med 560 millioner kroner eller 13 prosent fra 2009. Det skriver Norges Råfisklag i en pressemelding.

 

I 2010 ble det innrapportert et kvantum på hele 750.000 tonn rund vekt. Da er også et stort kvantum krill fra Sørishavet inkludert. Rekordkvantumet er 158.000 tonn eller 27 prosent høyere enn i 2009. Ikke siden 1997 er det registrert et større totalkvantum i Råfisklagets distrikt.

 

Det ble omsatt nesten 15 prosent mer torsk enn i 2009. Dette merarbeidet fikk ikke fiskerne betalt for. I samme periode gikk nemlig prisen fiskerne oppnådde for torsk ned med i gjennomsnitt 14 prosent. Over to år har gjennomsnittsprisen for torsk falt med hele 38 prosent. Store deler av kystflåten som leverer fersk torsk har opplevd betydelig større prisfall.

 

I 2010 ble det ny rekord i verdi med 889 millioner kroner for hyse og 662 millioner kroner for sei. For hyse ble det også ny rekord i kvantum med 122.000 tonn. Det ble levert 23 prosent mer hyse og hele 40 prosent mer sei enn i 2009. Dette skjedde samtidig som prisen til fisker økte i gjennomsnitt med 4 prosent for hyse og 19 prosent for sei.

 

Store deler av verdiøkningen i Råfisklagets distrikt fra 2009 til 2010, og årsaken til at mange torskeavhengige fartøy kom ut av året med et rimelig brukbart resultat, kan tilskrives den positive utviklingen for hyse og sei.

 

Det ble i 2010 omsatt totalt 635.000 tonn rund vekt fangst i Råfisklagets distrikt. Krill er da holdt utenfor av hensyn til sammenligning med tidligere år. 2010-omsetningen er 100.000 tonn eller 19 prosent høyere enn i 2009. Vi må tilbake til 645.000 tonn i 1999 for å finne et høyere kvantum.   

 

For norske fiskere ble sluttresultatet 515.000 tonn fangst. Dette er 90.000 tonn eller 21 prosent mer enn i 2009. Vi må tilbake til 538.000 tonn i 1998 for å finne et høyere kvantum. Brytes tallene for de norske fiskerne ytterligere ned, så ble det i 2010 omsatt til sammen 441.000 tonn med torsk, hyse og sei. Av dette igjen utgjorde torsk 238.000 tonn. Vi må tilbake til henholdsvis 442.000 og 262.000 tonn i 1998 for å finne større mengder.

 

Torsken fortsatt nr. 1

Torsken er den absolutt viktigste enkeltarten i Råfisklagets omsetning. Av den totale omsetningen i 2010, krill holdt utenom, utgjorde torsk 314.000 tonn (49 prosent) og 2.992 millioner kroner i verdi (53 prosent). Kvantumet økte med 41.000 tonn eller 15 prosent fra 2009. Det ble likevel en verdinedgang på knappe 1 prosent.

 

For norske fiskere utgjorde torsken 238.000 tonn (46 prosent) og 2.334 millioner kroner i verdi (50 prosent) i 2010. Kvantumet økte med 35.000 tonn eller 17 prosent fra 2009. For norske fiskere ble det i gjennomsnitt ca. 2 prosent verdiøkning. Dette står ikke i forhold til kvantumsøkningen, og mye av forklaringen ligger i at det i 2010 i gjennomsnitt for all torsk landet i Råfisklagets distrikt ble betalt 14 prosent lavere priser enn i 2009.

 

Nye rekorder for hyse og sei

En gledelig utvikling fra 2009 er at posisjonen til hyse og sei ble vesentlig styrket. Disse artene utgjør et viktig supplement for mange fiskere. Særlig i perioder med vanskelige pris- og omsetningsmessige forhold for torsken.

 

Det ble omsatt hele 122.000 tonn hyse til 889 millioner kroner i verdi i Råfisklagets distrikt i 2010. Dette er 23 prosent mer til 29 prosent høyere verdi enn i 2009. I både kvantum og verdi (løpende kroner*) er hyseomsetningen i 2010 nye rekorder i Råfisklagets distrikt.

 

Det ble omsatt 116.000 tonn sei til 662 millioner kroner i verdi i 2010. Dette er 40 prosent mer til hele 68 prosent høyere verdi enn i 2009. I verdi (løpende kroner*) er seiomsetningen i 2010 ny rekord i Råfisklagets distrikt.

 

Positiv for fryst fisk fra nøytrale fryselagre

Norges Råfisklag forestår auksjon og omsetning av ombordfryste fangster. I all hovedsak dreier dette seg om fangster fra trålere og autolinebåter som losser ved nøytrale fryselagre i Råfisklagets distrikt. Fangstene som landes tilbys til registrerte kjøpere over hele landet.

 

Etterspørselen var stigende utover høsten 2010 og det ble betalt særlig godt for torsk som gikk til klippfiskindustrien på Vestlandet. Også sei oppnådde gode priser til de samme kjøperne.

 

Det ble i Råfisklagets distrikt i 2010 omsatt totalt 135.000 tonn (rund vekt) ombordfryst fisk til en verdi av 1.334 millioner kroner. Dette er en betydelig økning fra 119.000 tonn til en verdi på 1.030 millioner kroner i 2009. Dette gir en økning fra 2009 med 13 prosent i kvantum og 30 prosent i verdi.

 

115.000 tonn krill fra Sørishavet

De fem siste årene har Råfisklagets kvantumstall økt betydelig som følge av at et norsk fartøy har deltatt i fiske etter krill i Sørishavet. Innmeldinger fra slik fangst kommer inn under Råfisklagets enerett til omsetning av fisk, skalldyr, bløtdyr m.v. når et fartøy er hjemmehørende i salgslagets distrikt. Krillfangstene produseres ombord og landes i Sør-Amerika.

 

I perioden 2006-2010 ble det innmeldt henholdsvis 9.000, 53.000, 63.000, 57.000 og 115.000 tonn med slik krill. Verdien av krillen er mer beskjeden og påvirker verditallene i liten grad. I perioden 2006-2010 var verdien av krillen henholdsvis 3, 17, 20, 18 og 37 millioner kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.