HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 41 millioner kroner i første kvartal 2013, en reduksjon på 29 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2012.


( 03.05.2013 )

[raw]

Kvartalets driftsresultat (EBIT) var på 24 millioner kroner mot 50 millioner kroner i samme periode 2012. Omsetningen i første kvartal var 172 millioner kroner. Det er 69 millioner kroner lavere enn i første kvartal i 2012. Aker Seafoods ASA endret navn til HAVFISK ASA 10.april 2013. Selskapets nye ticker er HFISK.

 

Fangsteffektiviteten (fangstvolum pr driftsdøgn) er 29 prosent høyere enn samme periode i fjor. Lavere priser for torsk og sei har medført at den samlede lønnsomheten er svak i kvartalet. Det totale fangstvolumet er redusert med 6 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Flåten har færre driftsdøgn i perioden som skyldes færre fartøy i drift i kvartalet.

 

-Vi har hatt rekordhøyt fangstvolum per driftsdøgn i kvartalet. Driften av fartøyene har vært god og driftskostnader er lavere sammenlignet med samme periode i 2012. Prisene har imidlertid vært lave og lønnsomhten har vært svak i kvartalet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

 

HAVFISK konsernet hadde i første kvartal 2013 driftsinntekter på 172 millioner kroner sammenlignet med 241 millioner kroner i første kvartal 2012. Reduksjonen i driftsinntekter forklares i hovedsak med lavere priser. EBITDA var på 41 millioner kroner mot 70 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT i første kvartal var på 24 millioner kroner mot 50 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. EBITDA-marginen var 24 prosent for kvartalet sammenlignet med 29 prosent i første kvartal 2012.

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 19 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 45 millioner kroner i første kvartal 2012.
Netto rentebærende gjeld var 652 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, tilsvarende som ved utgangen av forrige kvartal. HAVFISKs egenkapital var på 884 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, tilsvarende 40,7 prosent.

 

-Driftsgrunnlaget for HAVFISK er godt utover året. Vi har større andel av torskekvoten igjen enn på samme tidspunkt i fjor. Vårt første nybygg «Gadus Poseidon» er ankommet Norge for sluttføring og vil komme i drift i løpet av tredje kvartal», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

 

[/raw]