Fiskeridirektøren har valgt å videreføre fjorårets reguleringer av leppefisk også i 2013.   Reguleringen av leppefisk har som formål å legge til rette for en miljøvennlig avlusning i havbruksnæringen, samtidig som leppefiskbestandene forvaltes forsvarlig, opplyser Fiskeridirektoratet.


( 14.03.2013 )


[raw]

Erfaringene så langt viser at de innførte reguleringstiltakene fungerer hensiktsmessig, og Fiskeridirektøren har derfor valgt å videreføre disse i 2013.

 

 Ordningen med en felles fredningstid for alle leppefiskarter, samt en åpningsdato som er avhengig av i hvilket fylke en fisker, videreføres. For 2013 har Fiskeridirektøren fastsatt følgende åpningsdatoer:

 

• På Sørlandet åpnes fisket 27. mai,
• fra Rogaland og til og med Sogn og Fjordane åpnes fisket 17. juni og
• fra og med Møre og Romsdal til og med Nordland åpnes fisket 1. juli.

 

Fiskeridirektøren viderefører det generelle minstemålet på 11 cm, med unntak for leppefisk fisket fra og med Trøndelag og nordover der minstemålet er 10 cm.

 

Deltakelse
Fiskeridirektoratet minner om at ordningen med dispensasjon til å bruke ruse i leppefisk videreføres, samt at fritidsfiskere med leveringsavtale kan søke om adgang til å drive fiske etter leppefisk.

 

Oppdaterte søknadsskjemaer finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider. Fiskeridirektoratet vil kontinuerlig oppdatere oversikten over dispensasjoner som er innvilget.

 

Redskapsmengde
Reguleringen med redskapsbegrensning i den perioden leppefisken gyter videreføres. Frem til fisket åpnes i alle områder, kan merkeregistrerte fartøy benytte inntil 100 teiner og ruser til sammen. Fra og med 1. juli er det ingen begrensning på redskapsmengden merkeregistrerte fiskefartøy kan benytte i fisket etter leppefisk.

 

Redskapen skal røktes daglig, med unntak for søn- og helligdager.

[/raw]