Hjem Nyheter Kyst & Havfiske Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild for 2019

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild for 2019

I kyststatsforhandlingane om norsk vårgytende sild (nvg) blei det 6. november inngått ein avtale om ein totalkvote (TAC) på 588.562 tonn.


( 18.12.2018 )

Av dette har Noreg sett seg ei kvote på 429 650 tonn, noko som inneber ein norsk del på 73 prosent. Av dette er det sett av 891 tonn til forskingsog undervisningsføremål, 244 tonn til rekrutteringsføremål og 500 tonn til agnføremål.

Prøveordninga med ei gruppekvote i åpen kystgruppe er avslutta, og kvantumet i opa gruppe er no gjort om til ei avsetjing på 2 000 tonn.

Basert på erfaringane i fiskeria i haust er overreguleringa i lukka gruppe kyst redusert frå 30 prosent til 25 prosent for 2019.