I januar søkte Skipsregnskap AS om bruk av fartøyet «Herøy» som leiefartøy i fisket etter lodde for tidligere «Smaragd», i forbindelse med kontrahering av nybygg. Søknaden var en videreføring av tidligere inngått leiefartøyordning.

Da fartøyet «Herøy», ble benyttet som leiefartøy i fisket etter lodde for tidligere «Smaragd», før det forelå enkeltvedtak om slik tillatelse fra Fiskeridirektoratet, region Møre & Romsdal, ble det ved tilleggsskriv av 5. februar 2015 søkt om at et evtuelt vedtak om bruk av leiefartøyordningen for nevnte fartøy ble gitt med tilbakevirkende virkning fra og med 20. januar 2015. Region Møre og Romsdal avslo å gi tilbakevirkende kraft. Skipsregnskap klaget på dette, og formulerte seg nok på en måte som falt direktoratet tungt for brystet. I svaret, som også er en omgjørelse av avslaget, skriver direktoratet:

 

Fiskeridirektoratet ser svært alvorlig på at det fiskes og leveres fangst uten at de nødvendige tillatelsene for dette foreligger. At rederiet og Skipsregnskap AS v/Gunnar Sævik har vært i villrede om endelig tillatelse er gitt grunnet sammenblanding av to ulike kvoteordninger, er i utgangspunktet ikke noe unnskyldning. Med hensyn til det anførte i klagen om Fiskeridirektoratets organisering og saksbehandling, kan det selvsagt være fristende for klager å finne feil og mangler hos andre. Det er imidlertid Fiskeridirektoratets klare oppfatning at det må kunne settes et minimum av krav til aktører som utgir seg for å være profesjonelle og som opptrer på vegne av enkeltrederier.