DEL

Verdien av norsk lakseeksport var i 2011 på 29,2 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2 milliarder kroner, eller 6,4 %. Fallet i gjennomsnittspris på laks fra kroner 37,47 til kroner 31,93 er årsaken til verdifallet, viser tall fra Norges sjømatråd.


( 04.01.2012 )

[raw]

Det ble eksportert 840 tusen tonn laks i 2011 målt i produktvekt, dette er en økning på 7 %. Omregnet til rund vekt tilsvarer eksportert volum 979 tusen tonn. Dette er det største eksporterte laksevolum noen sinne.

 

– Det rekordstore laksevolumet tilsvarer 12 millioner laksemåltider hver dag året rundt. Totalt ble det eksportert norsk laks til 98 markeder i fjor, men selv om norsk laks har global utbredelse viser trenden de siste årene at lakseeksporten har blitt mer avhengig av noen få store enkeltmarkeder, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

 

Fallende laksepris
2011 var et år med sterkt varierende laksepris. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i 2011 31,93 kr per kg. Gjennomsnittet var 5,54 kroner lavere enn i 2010. Året startet med laksepriser rundt 40 kr per kg, men etter rekordprisen på 42,73 i april måned falt eksportprisen jevnt framt til og med oktober da den var 23,41 kr per kg. Dette er det største fallet i laksepris som noensinne er målt for et halvår. I november og desember har lakseprisen på nytt løftet seg og var i desember måned på gjennomsnittlig 26,93 kr per kilo.

 

– Laks som råvare har med prisfallet vi har sett i 2011 styrket sin konkurransekraft i det globale matmarkedet. Med dette som bakgrunn, samtidig som fokuset på markedsføring og produktutvikling holdes høyt, bør vi kunne forvente økt etterspørsel etter laks i årene som kommer, sier bransjesjef for laks og ørret Bjørn-Erik Stabell i Norges sjømatråd.

 

Viktigste enkeltmarked
På grunn av fallende laksepris har eksportverdien av laks gått ned til de fleste markeder. Eksportvolumet har samtidig økt. Det viktigste laksemarkedet er Frankrike. Omregnet til rund vekt ble det i 2011 eksportert 122 tusen tonn laks til Frankrike. Dette tilsvarer en vekst på 7578 tonn fra året før. Russland, Polen og Danmark følger som de viktigste laksemarkedene etter Frankrike.

 

Volumvekst i EU og Russland
I 2011 var det størst eksportvekst av laks til EU målt i volum. Totalt økte eksporten av laks til EU med 34 512 tonn rund vekt i 2011, dette tilsvarer 5,6 %. Av lakseeksporten totalt går hele 66 % til EU. Øst-Europa var regionen med nest størst volumvekst i 2011. Totalt økte eksporten til land i Øst-Europa med 27 579 tonn foran Asia med en vekst på 19 123 tonn.
Russland hadde som enkeltmarked sterkest økning i eksportvolum med 20 699 tonn i 2011. Sterkest reduksjon i lakseeksporten i 2011 var til USA. Mesteparten av eksporten til USA er fersk og fryst laksefilet. Omregnet til rund vekt var reduksjonen på 24 955 tonn.

 

Redusert pris og volum
Ørreteksporten ble redusert med 12 % til 1,4 milliarder kroner i 2011. Reduksjonen kom både som følge av redusert produksjonsvolum og pris. Totalt gikk eksportert volum ned med 830 tonn til 39 037 tonn. Omregnet til rund vekt utgjorde dette 45 757 tonn. Prisen for det viktigste produktet, fersk hel ørret, ble redusert med 5,89 kroner til 34,85 kr per kg. Russland er viktigste ørretmarked med 50% volumandel av totaleksporten. Andre viktige ørretmarkeder i 2011 var Japan, Kina og Hviterussland.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.