Kvoteråd for de arktiske bestandene er som følger: Rådet for torsk er på 805 000 tonn, noe som er 10 % lavere enn 2016-kvoten. For hyse er det gitt et råd på 233 000 tonn, som er en reduksjon på 5 %. For sei går det andre veien, rådet går opp med 10 000 tonn.

– Det står bra til med bestandene i Barentshavet. Også historisk sett  – fra 1946 og til i dag – er konklusjonen at torske- og hysebestanden er i særdeles god forfatning, selv om de to bestandene nå er forbi toppen, forteller Gjert Endre Dingsør. Han leder arbeidsgruppa for arktiske bestander i ICES (Det internasjonale råd for havforskning), som nå kommer med kvoteråd for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, kysttorsk nord for 62° nord og vanlig uer. Det melder Havforskningsinstitutet på sine nettsider.

Utflatning for torsken

Store bestander har gjenspeilt seg i gode fangster på både nordøstarktisk torsk og hyse de siste årene.  Det er nå tre år siden det ble gitt et rekordhøyt kvoteråd på torsk på nesten en million tonn. De følgende tre årene har bestandsutviklingen snudd, og for 2017 er det gitt et råd på 805 000 tonn.

– Vi ser for oss at det er her – mellom 700 000 og 800 000 tonn – at kvoterådene vil ligge de to, tre neste årene. Det er fremdeles snakk om relativt høye nivåer, sier Gjert Endre Dingsør. Han forklarer at nedgangen i torskebestanden skyldes en noe lavere rekruttering. Hyserådet er på 233 000 tonn, som er en nedgang på 11 000 tonn i forhold til 2016.

Høyere kvoteråd for sei

Bestandsutviklingen for nordøstarktisk sei er positiv. Sammenlignet med årets kvote utgjør kvoterådet en oppgang på 10 000 tonn til 150 000 tonn. Selv om det ble målt en liten oppgang i 2015, har rekrutteringen for sei ligget rundt middels de siste årene.

– Fornuftig forvaltning er etter alt å dømme en medvirkende årsak til den gode utviklingen vi ser for seien, sier Gjert Endre Dingsør.

Uer og kysttorsk sliter

For vanlig uer og kysttorsk er det ingen bedring å spore. Rådet for vanlig uer er null fangst for de neste tre årene, og ICES minner om at det er viktig å begrense all fangst og bifangst av denne bestanden så mye som overhodet mulig. Havforskningsinstituttet støtter rådet, og legger til at det må innføres ytterligere bifangstreduksjon i trålfisket. I tilegg tas det til orde for et rapporteringssystem for fritidsfisket som også inkluderer vanlig uer. For kysttorsk er det også anbefalt at det innføres vesentlige tiltak for å redusere fiskepresset.

Det blir ikke gitt nye råd for snabeluer og blåkveite i år. Rådet for lodde i Barentshavet blir som vanlig gitt i oktober.