Nord-Norges Rederiforening har hatt Fiskeri- og Kystministerens habilitetsspørsmål oppe til behandling på sitt årsmøte, der det ble vedtatt å gi Lisbeth Berg-Hansen full støtte.


( 02.12.2009 )

[raw]

I vedtaket i årsmøtet rederiforeningen vises det blant annet til at Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg- Hansen har fått mye negativ oppmerksomhet etter at hun fikk ministerposten, på bakgrunn av sin rolle som medeier i familiebedriften Sinkaberg-Hansen. 

 

Årsmøtet mener det er utidig å stemple statsråden som innhabil i tilnærmet alle saker som omhandler oppdrettsnæringen på grunn av hennes eierskap i oppdrettsselskap. En parallell til dette kan være om det reises spørsmål ved om en Landbruksminister som eier gård, kan anses å være habil i jordbruksspørsmål.

 

Fiskerne krever at en fiskeriminister skal ha god kjennskap til næringa og aktørene der. Årsmøtet mener derfor det er å anse som en fordel at ministeren har interesser i næringa og viser til at tilknytningen til næringa heller har vært regelen enn unntaket for en fiskeriminister.

 

Årsmøtet kan ikke akseptere at fremtidens fiskeriministere ikke skal kunne ha tilknytning til næringa for å hindre uheldige oppslag fra sensasjonshungrige journalister. De mener det viktigste i valg av statsråd må være at vedkommende har god kjennskap til sitt fag.

 

Fiskerinæringen er svært komplisert og både god kunnskap om distriktspolitikk, miljøpolitikk, økonomisk politikk, utenrikspolitikk med mer er viktig for å bli en god fiskeriminister.

 

Årsmøtet mener Lisbeth Berg-Hansen med sin bakgrunn er godt kvalifisert til å bli en god minister og ønsker henne lykke til med jobben som Fiskeri- og Kystminister.

[/raw]