DEL

En rapport fra Norut Tromsø konkluderer med at sjølaksefisket har kulturell og symbolsk betydning i den sjøsamiske kulturen. Det er imidlertid vanskelig å peke på grupper av utøvere eller nærmere avgrensede områder innenfor de sjøsamiske områdene, der sjølaksefisket er av spesiell betydning.


( 27.04.2009 )

[raw]

Norut Tromsø har vurdert sjølaksefiskets betydning for sjøsamisk kultur på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Vurderingen er basert på tilgjengelig litteratur og data fra to spørreundersøkelser og er utarbeidet forbindelse med arbeidet med å utrede en konsesjonsordning for sjølaksefisket.

 

Liten materiell og økonomisk betydning
Sjølaksefisket utgjør en del av grunnlaget for kombinasjonsnæring og bosetting i sjøsamiske områder, men denne formen for næringskombinasjon er, av ulike grunner, ikke lenger så utbredt.

 

Fisket i sjøsamiske områder har i dag, som i landet for øvrig, liten materiell og økonomisk betydning. I følge Norut er det ikke mulig å identifisere forhold som særmerker sjøsamisk kulturutøvelse i forhold til sjølaksefiske, sammenlignet med sjølaksefisket som element i kystkulturen i øvrige deler av kysten. 

 

Fisket må være bærekraftig
Rapporten viser til at samenes rettighet til fiske, gjennom sin status som urfolk, ikke er ensbetydende med at denne rettigheten kan utøves, dersom dette ikke er ressursmessig forsvarlig.

 

Laksefisket i sjøsamiske områder må altså, som ellers i landet, være underlagt gjeldende forvaltningskrav for norske laksebestander basert på nasjonale føringer og internasjonale forpliktelser.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.