En næringsgruppe som har sett på forholdet mellom seismikk og fiske har nå levert sine vurderinger til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn. Rapporten er en del av arbeidet som gjøres for å forbedre forholdet mellom oljevirksomhet og fiskeri, opplyser Fiskeridirektoratet.


[raw]

Seismiske undersøkelser brukes til å kartlegge hvor det kan være forekomster av olje og gass under havbunnen. Det er satt i verk flere tiltak for å bedre sameksistensen mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. Skremmeeffekt har lenge vært et kontroversielt tema mellom seismisk aktivitet og fiskeriene. En næringsgruppe har levert sine vurderinger til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn.

 

Dette arbeidet er et av flere tiltak for å bedre sameksistensen mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. Petroleumsnæringen og fiskerinæringen har ulikt syn på forholdene rundt skremmeeffekt. Rapporten bidrar til å klargjøre næringenes syn på forholdet og kunnskapsstatus.

 

Faggruppen for næring har vært sammensatt av representanter fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sør-Norges Trålerlag, International Association of Geophysical og Oljeindustriens Landsforening.

 

Rapporten er et viktig bidrag i den videre prosess knyttet til forholdet mellom seismisk aktivitet og fiskeriene. En felles styringsgruppe mellom Fiskeridirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Oljedirektoratet har fått i oppdrag å utrede skremmeeffekten samt vurdere behov for endring i regelverket. Styringsgruppen skal avgi en samlet innstilling innen 1.4.2009.

 

En faggruppe for forskning, sammensatt at forskere fra Havforskningsinstituttet, SINTEF, Forsvarets forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Christian Michelsen Research har tidligere avgitt sin rapport til styringsgruppen.

[/raw]