DEL

Den samlede verdien av fangster i Norges Råfisklags distrikt passerte 6 milliarder kroner også i 2008. Det er sjette gang de norske og utenlandske landingene i Råfisklagets distrikt passerer denne grensen. Omsetningen i 2008 endte på nesten 6,2 milliarder kroner.


( 12.01.2009 )

[raw]

Omsetningsverdien i 2008 innebærer en nedgang fra 2007 på 428 millioner eller 6,5 prosent. Avgrenset til norske fiskefartøy, er nedgangen på 292 millioner eller 5,8 prosent.

 

I 2008 ble totalt 579.000 tonn fangst omsatt på første hånd mellom fiskere og kjøpere i Råfisklagets distrikt. Av dette sto norske fartøy for 458.000 tonn eller nesten 80 prosent.

 

Over 6 milliarder seks ganger

Omsetningen i Norges Råfisklags distrikt har i fiskesalgslagets 70-årige historie passert 6 milliarder kroner til sammen seks ganger. Dette skjedde i årene 1998-2001, og nå sist i 2007 og 2008.

 

Norske fiskefartøy leverte i 2008 fangster for nesten 4,8 milliarder kroner (4.782 millioner). Denne verdien er tidligere kun overgått i 2007 med en verdi på 5.074 millioner. Korrigerer vi de historiske omsetningstallene for inflasjon, så er det fortsatt 1998 som har rekorden i verdi til norske fiskere med en omsetning på 4.710 millioner. Inflasjonskorrigert blir dette 5,8 milliarder kroner (5.800 millioner).

 

Forklaringene til verdinedgangen fra 2007 til 2008 er flere. Det ble omsatt et mindre kvantum både av torsk, sei og hyse, og de utenlandske landingene gikk noe tilbake.

 

Den positive utviklingen i pris- og markedsforholdene for norske sjømatprodukter flatet ut tidlig i 2008. Omsetningen forløp allikevel normalt med god etterspørsel og gode oppnådde priser gjennom store deler av hovedsesongen fram til april/mai.

 

Situasjonen endret seg imidlertid ut over året, og det ble registrert negativ utvikling i flere viktige eksportmarkeder. Råstoffprisene gikk ned og minsteprisene ble justert etter. Særlig merkbart ble prisfallet på auksjoner av ombordfryst fisk. Det hele toppet seg mot slutten av året med ringvirkninger av den internasjonale finanskrisen.

 

At verdifallet fra 2007 ikke ble større, skyldes blant annet at store deler av omsetningen skjedde tidlig i 2008 – før markedsutfordringer oppsto, og før kjøpere og aktører i eksportmarkedene trappet ned og ble usikre og avventende til kjøp og lagerhold. Konsekvensene av markedsforholdene, finanskrisen og den internasjonale lavkonjunkturen vi nå er inne i, som blant annet har ført til reduserte råstoffpriser, har skapt usikkerhet for fiskerne i forkant av en ny og viktig hovedsesong. Konsekvensene kan bli større for verditallene i 2009.

 

Økt kvantum og verdi både av reker og kongekrabbe, trakk derimot i positiv retning for omsetningsverdien i Råfisklagets distrikt i 2008.

 

Torsk – nummer 1 i kvantum og verdi

Torsken er den desidert viktigste arten i Råfisklagets omsetning. Av den totale omsetningen i 2008 utgjorde torsken 256.000 tonn i kvantum (44 prosent) og hele 3.971 millioner kroner (64 prosent) i verdi.

 

Artenes viktighet i kvantum og verdi er rangert i følgende oversikt:

 

 Omsetningen i Norges Råfisklag 2008 – rangering av arter

 Verdi

1.  Torsk         3.971 mill. kr

2.   Hyse            554 mill. kr

3.   Sei               483 mill. kr

4.   Reker          372 mill. kr

5.   Kongekr.    142 mill. kr

6.   Blåkveite      96 mill. kr

7.   Breiflabb      66 mill. kr

8.   Uer               50 mill. kr

9.   Kveite          49 mill. kr

10. Lange          42 mill. kr 

 

Kvantum

1.     Torsk           256.000 tonn

2.    Sei               101.000 tonn

3.    Hyse              71.000 tonn

4.    Krill                63.000 tonn

5.    Reker            29.000 tonn

6.    Kvitlaks        11.000 tonn

7.    Uer                   6.200 tonn

8.    Blåkveite        5.900 tonn

9.    Brosme           5.500 tonn

10.  Kongekrabbe 5.200 tonn

 

Kongekrabben  inn blant de store

Kongekrabben kom med et omfattende fiske i 2008, ikke bare i verdi, men også i kvantum, inn blant de store artene. Fra vel 1.600 tonn kongekrabbe omsatt i 2007 økte kvantumet i 2008 med ca. 220 prosent til hele 5.200 tonn.

 

Positiv økning for reker

Omsetningen av reker nådde et bunnivå i 2007 med 21.000 tonn. Det er gledelig at omsetningen i 2008 økte med 38 prosent til totalt 29.000 tonn, og at verdien økte med 26 prosent fra 294 millioner kroner i 2007 til 372 millioner i 2008.

 

Tallene som fremgår av denne pressemeldingen er basert på avstemte årskvantum og -verdier for fangster omsatt på første hånd (mellom fiskere og kjøpere) i Norges Råfisklags distrikt. Omsetningen omfatter torskefisk, skalldyr, bløtdyr, kval med videre levert av norske og utenlandske fiskefartøy på strekningen fra og med Nordmøre til og med Finnmark.

 

Stabilitet i tilførslene over år

Fiskeriaktiviteten og råstofftilførslene i Råfisklagets distrikt viser over år en stor grad av stabilitet. Dette fremgår av etterfølgende ”Hovedtall for omsetningen i Norges Råfisklag” både med hensyn til mengde, fordeling mellom arter og andelsmessig fordeling av landingene mellom regioner. Det som hovedsakelig kan leses av endringene, er naturlige svingninger med kvoter, sesonger, tilgjengelighet og utenlandske landinger.

 

4695 fiskefartøy og 166.000 enkeltfangster

I 2008 leverte 4.695 ulike fiskefartøy fangst i Råfisklagets distrikt. Av disse var 104 utenlandske. Omsetningen utgjorde til sammen 166.000 enkeltfangster. Tilsvarende størrelser var 4.660 fartøy, 130 utenlandske fartøy og 176.000 enkeltfangster i 2007.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.