Prisøkning på klippfisk gjør at næringen nå går en spennende tid i møte.

Årets første seks måneder var et godt halvår for norsk eksport av klippfisk og saltfisk. Da eksporterte landet 42.600 tonn klippfisk til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Dette er en verdiøkning på fem prosent og en volumøkning på to prosent i forhold til første halvår i 2017. Når det gjelder saltfisk ble det eksportert 21.200 tonn til en verdi av 1,1 milliarder kroner, som er en økning i volum på fem prosent og verdi på 18 prosent sammenlignet med i fjor. Veksten skyldes i all hovedsak økt pris ute i markedene.

For klippfisk er det i hovedsak torsk og sei det dreier seg om. Høye priser på torsk, samt økte volumer av sei, har vært med å trekke opp verdien. Kvotene på sei økte nesten med 30.000 tonn fra 2017, og de siste årene har det vært noe fallende priser for denne arten, både på grunn av økte kvoter, men også på grunn av utfordrende markedsforhold. Det opplyser sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen hos Norges Sjømatråd til Kystmagasinet.

-Vi ser nå at seiprisene i et av de viktigste sei-markedene, Brasil, er i ferd med å bevege seg oppover igjen. De siste månedene har de vært på samme nivå som i fjor. Men volumene har vært noe lavere, forteller hun.

Klippfisk av torsk er et av de største produktene innen dette segmentet, og torsken har så langt hatt den største prisveksten til og med juni, med hele 14 prosent. En svak norsk krone mot euroen har vært en viktig årsak, spesielt ettersom Portugal er vårt viktigste marked for klippfisk av torsk. Samtidig ser man en volumreduksjon så langt i år.

Noruega er assosiert med klippfisk i Portugal. Prisveksten på klippfisk av torsk har hatt en vekst på 14 prosent i løpet av 2017. FOTO: ALF FAGERHEIM.
Noruega er assosiert med klippfisk i Portugal. Prisveksten på klippfisk av torsk har hatt en vekst på 14 prosent i løpet av 2017. FOTO: ALF FAGERHEIM.

Når det gjelder saltfisk er det primært torsk i denne kategorien, der prisene til og med juni var 12 prosent høyere enn på samme tid i fjor. I tillegg var det noe økt volum i forhold til i fjor, men da var det uvanlig lave volumer av saltfisk. Det aller meste av saltfisken er dessuten eksportert i løpet av første halvår, så det er ingen grunn til å vente noen stor volumøkning på slutten av året.

Norsk eksport av klippfisk har de senere årene ligget på et stabilt nivå i underkant av 90.000 tonn. Unntakene var i 2013 og 2014 da eksporten nådde henholdsvis 96.532 og 99.135 tonn, og i 2016 da eksporten falt til 80.732 tonn. I 2017 opplevde næringen en økning på ti prosent fra året i forveien, og totalt ble det da eksportert 89.158 tonn klippfisk fra Norge til en verdi av 4,1 milliarder kroner.

-Det blir spennende å følge med utover høsten når juleog påskesalget skal gjøres unna for klippfisk av sei og torsk. Torskekvotene er jo noe lavere i år, så trolig vil seivolumet øke mer enn torskevolumet. Jeg forventer at prisene på alle disse produktene vil holde seg på nivå med det de er i dag for resten av året, sier Pettersen.

For neste år er både torskeog seikvotene anbefalt redusert, noe som nok vil gi seg utslag i lavere volumer til disse kategoriene. Det vil isolert sett føre til fortsatt prisvekst. Andre forhold som vil påvirke pris og volum er valutasituasjonen og utvikling i de enkelte markedene. Styrker den norske krona seg mot euroen, vil det nok bremse prisveksten. Samtidig går det godt i viktige markeder, spesielt for torsk, noe som er en viktig forutsetning for fortsatt vekst.