Lønnsnivået om bord på færøyske fiskefartøyer er kjent for å være høyt. Spesielt for skippere som kan tjene flere millioner kroner årlig. Også danske fiskere i pelagisk sektor tjener godt. Selv om lite statistikk er tilgjengelig, er det gode data på det færøyske lønnsnivået. Få fartøyer med enorme kvoter skaper en lønnsadel blant fiskerne.


( 22.08.2017 )


 

Gjennomsnittstall for lønn i ulike deler av færøysk fiskeflåte tyder på at fiskere i flere flåtegrupper sannsynligvis er blant Europas, kanskje verdens best betalte fiskere. Men forskjellene er store. Omsettelige kvoter har konsentrert kvoter på få båter og gjort fiskeryrket svært lukrativt. Men det er selvsagt forutsatt at man klarer å få jobb på noen av de få store båtene med mye kvoter.

3000 kroner per dag for bankline

Mannskapene på færøyske banklinebåter, det vil si linebåter som har fryse- eller kjølekapasitet, tjente i fjor i snitt 664 000 kroner, eller 2 951 kroner for hver dag de var på sjøen. Totallønnen forutsatte at de sto om bord maksimalt antall dager. Men tallene viser lønn per dag og årlig gjennomsnitt lønnsevne i fisket per år. Ikke alle står om bord i maksimalt antall dager.

Mannskap på reketrålere gjorde det enda bedre enn banklinefiskerne. De hadde 668.000 kroner i gjennomsnittlig årslønn, noe som ga en dagslønn på 3 389 kroner.

Finnur Fríði lever sild i Skagen. Fartøyet er ett av de tretten fartøyene som utgjør adelen blant færøyske båter og fiskere som jobber om bord. Foto Terje Engø.

Nesten 23.000 kroner dagen

Enda bedre tjente mannskaper på færøyske fabrikktrålere. Med 242 dager på sjøen fikk de en brutto inntekt på 1,3 millioner kroner, tilsvarende 5 442 kroner per dag. De måtte, tross en fabelaktig inntekt, likevel se seg slått av mannskapene på pelagiske trålere, som likevel ikke tjente mest. Men med bare 129 sjødager ble det likevel rett over millionen i årsinntekt og en dagslønn på hele 8.163 kroner.

Men selv med inntekt på over åttetusen kroner per døgn, ble de ikke vinnerne. Lønnsadelen blant færøyske fiskere var de som fisket med ringnot. De hadde hele 195 fiskedager og en gjennomsnittsinntekt på hele 4,4 millioner kroner. Det vil si hele 22.667 kroner for hver dag de var på sjøen. Selv om skipperne har atskillig høyere inntekt enn resten av mannskapet og derfor har mer enn gjennomsnittslønn, vil det etter fradrag for det skipperne får, gi en fisker som deltok i 195 dager på ringnotfiske, en lønn på rundt tre millioner kroner.

Næraberg, en tidligere nederlandsk, nå færøysk fabrikktråler fisker primært pelagisk fisk. Nylig landet den 3.200 fryst kolmule i Nederland. Dette er et fartøy som har svært mange fiskedager i året og god lønnsevne. Foto Joost Bakker/Wikimedia Commons.

Vanskelig å sammenligne

Problemet med å sammenligne fiskerne sine inntekter i ulike land, deriblant Norge, Danmark og Færøyene, er at det er ikke er helt sammenlignbare tall. Færøyene har en atskillig mer detaljert offentlig lønnsstatistikk enn Norge og Danmark. Samtidig er det vanskelig å forstå logikken i måten statistikken er bygget opp på.

Blant annet skiller Hagstofa, Færøyene sitt statistiske byrå, mellom ringnotbåter og pelagiske tråler, selv om flere fartøyer sannsynligvis fisker med både not og pelagisk trål. I tillegg er båter som fisker makrell skilt ut. Disse fartøyene har i 2015 og 2016 i snitt fisket henholdsvis 21 og 10 dager. Det er derfor vanskelig å si hva en fisker tjente. Men det fremgår hva fiskerne tjente per dag i ulike fiskerier. Det fremgår også hvor mange dager fartøyene i snitt deltok i ulike fiskerier. Siden det bare er tretten pelagiske fartøyer registrert på Færøyene, blir det lite tid i havn i løpet av ett år.

Har et fartøy for eksempel fisket med not en del av året og en del med pelagisk trål, blir inntekten for mannskapet sannsynligvis høyere for året totalt sett, enn det tabellen vi har satt sammen viser.

Fabrikktråleren Brestir har halvannen besetning og cirka 300 fiskedager i året. Fartøyet fisker primært etter blåkveite. I snitt tjener de som arbeider på fabrikktrålere 5.442 kroner per døgn. Foto Terje Engø.

13 båter utgjør adelen

Det som uansett er klart, er at fiskere som arbeider om bord på pelagiske båter eller fabrikkskip tjener godt. Samtidig finnes det deler av flåten, i hovedsak mindre fartøyer, som har lav inntjening. Det er samme situasjon i Danmark og Norge, hvor mange mindre fartøyer har et mye dårligere driftsgrunnlag og derfor ikke kan oppnå samme lønnsnivå som større fartøyer.

På Færøyene er det totalt 1.460 fiskere (2016). I det nasjonale fartøyregisteret er det registrert i overkant av 365 båter. Det innebærer at det store flertallet tilhører grupper med en relativt normal inntjening, ikke ulikt de de mindre norske fartøyene har. Til sammenligning er det 2.286 kommersielle fiskefartøyer i Danmark. Disse sysselsetter 4.866 fiskere på heltid og 1.006 fiskere på deltid. Norge har 5.946 fartøyer som sysselsetter 9.411 fiskere på heltid og 1.838 på deltid.

13 pelagiske trålere og notbåter, hvorav en rekke er kjøpt brukt fra Norge, utgjør i realiteten lønnsadelen på Færøyene. Disse båtene fisker det aller meste av landets pelagiske fangst. Sammenlignet med norske ringnotbåter/pelagiske trålere har de atskillig flere fiskedager per år. Færøyene sin totale fangst var i fjor på 568.438 tonn. Av dette utgjorde makrell, sild, kolmule og vassild nesten 454.000 tonn, en fangst som ble fisket av 13 fartøyer.

Trålere som Arctic Viking betaler i snitt 3.389 kroner i døgnet i lønn inklusiv feriepenger når de fisker reker. I snitt fisket reketrålerne 253 dager i fjor.

Høy lønn til få fiskere

Kystmagasinet har forsøkt å finne informasjon om lønnsnivå for norske og danske fiskere. Men det finnes ingen informasjon tilsvarende den som er tilgjengelig fra Færøyene. Samtidig er det en del paralleller mellom Danmark og Færøyene. Begge land har omsettelige kvoter. Det har medført at svært mye kvoter, spesielt i pelagisk sektor, er konsentrert på få fiskefartøyer. Dette gir svært høye fangstverdier for disse fartøyene, og derved også svært høye lønninger for mannskapene. Ett annet problem for mindre fartøyer er at de er mer sårbare for dårlig vær, og derfor ikke får tilsvarende antall fiskedager som større fartøyer.

Ifølge Danmarks Statistik, står 30 danske fartøyer, tilsvarende 1,4 prosent av antall fiskefartøyer, for cirka halvparten av den danske fangstverdien. Flere av de største pelagiske trålerne i Danmark fisker for godt over 300 millioner kroner hver. Selv om de har dobbelt mannskap, blir det en fin slump penger til hvert mannskapsmedlem av slike fangstverdier.

Gitte Henning er, som de gjenværende pelagiske fartøyene i Danmark, rene pengemaskiner med solide kvoter. Omsettelige kvoter har gjort det svært lønnsomt å være mannskap på slike fartøy.

De færøyske gullbåtene

Fartøy Loa Hovedmotor

kW

Bygget Frysekap.

Tonn/24t

RSW m3 Frysekap.m3
Norðborg 83,5 6005 2009 170 1191 2286
Chr. í Grótinum 83,8 3920 2002 120 1984 555
Fagraberg 73,8 5156 1999 0 3018 0
Høgaberg 65,8 2015 0 2500
Finnur Fríði 67,8 8000 1994 0 2554 0
Tróndur í Gøtu 81,6 7500 2010 0 2680 0
Jupiter 74,2 5920 1994 0 2500 0
Tummas T 56,6 3460 2002 0 1551 0
Næraberg 104 3200 1990 200 2100
Slættaberg 50,9 3960 1995 0 1400 0
Nordhavið 56,0 2400 1990 0 1333 0
Norðingur 68,8 4 500 2003 0 1980 0
Borgarin 78,3 7680 2003 0 2921 0

Kilde: Faroese Pelagic Association, DNV-GL, Marine Traffic, MSC

En lønn på 3.389 kroner døgnet når en er på rekefiske, er bra lønn! Foto Terje Engø.

Inntekt per år og fiskedøgn i ulike fiskerier

2015 2016
Sjødager Årslønn* Per dag Sjødager Årslønn* Per dag
Linebåter, fersk 230 403 000 1 752 245 435 000 1 776
Linebåter, kjøl/frys 213 670 000 3 146 225 664 000 2 951
Mindre trålere 121 144 000 1 190 269 425 000 1 580
Større trålere 204 566 000 2 775 210 605 000 2 880
Partrålere 237 567 000 2 392 245 480 000 1 959
Pelagiske trålere 194 1 517 000 7 820 129 1 053 000 8 163
Ringnot 207 2 167 000 10 469 195 4 424 000 22 667
Makrellbåter 21 169 000 8 048 10 129 000    12 900
Reketrålere 253 1 305 000 5 158 203 688 000 3 389
Fabrikktrålere 269 1 544 000 5 740 242 1 317 000 5 442
Garnbåter 205 450 000 2 195 274 736 000 2 686
Vassildtrål 153 566 000 3 699 164 536 000 3 268

Omregnet DKR 1 = NOK 1,26. I lønn inngår feriepenger og bonus. Kilde Hagstofa.