Fiskeridirektoratets regionkontor overlater til direktoratets hovedkontor å vise skjønn. En reder har fått klar beskjed at det er konkurransevridende om et leiefartøy er mer effektivt enn hans nybygg, og han pålegges derfor å fiske kvoten ineffektivitet, selv om det er redskapsfleksibilitet i det aktuelle fisket.

Skal en fisker bruke et leiefartøy til erstatning for et fartøy som er forlist, havarert eller i ferd med å bli skiftet ut med nybygg, må leiefartøyet ikke være mer effektivt enn fartøyet det er leiefartøy for. Direktoratet ved forvaltningsseksjon i region Midt avslo søknad om bruk av leiefartøy for fartøyet Havstein på denne bakgrunn.

Rederiet Havstein Remøy DA solgte fartøyet i fjor i forbindelse med bestilling av nybygg. Det ble så søkt om å få benytte fartøyet Emma til å fiske Havstein sin makrellkvote. Søknaden ble delvis innvilget, men det ble gitt pålegg om at makrellkvoten skulle fanges med dorg, mens Havstein Remøy ønsket at den skulle fanges med not.

Rederiet klagde dette inn til direktoratet, og regionkontoret skriver i klagen som er oversendt direktoratet sentralt:
«Fiskeridirektoratet region Midt forholder seg til gjeldende forskrifter, instrukser og klagesaksavgjørelser. Det er opp til hovedkontoret å vurdere likebehandling og å redegjøre for den ulike praksisen i regionene.

Gjennom klagesaksbehandling og instrukser stilles det krav om en viss forholdsmessighet i kapasitet og effektivitet mellom utskiftingsfartøyet og leiefartøyet. Dette innebærer at leiefartøyet skal ha tilsvarende lik kapasitet og effektivitet som utskiftingsfartøyet eller nybygget», skriver regionkontoret.

Makrellkongene

Det gjøres derved oppmerksom på at regionkontoret ikke tar hensyn til forhold om likebehandling og ulik praksis i regionene.
I følge regionkontoret er kravet om forholdsmessighet i kapasitet og effektivitet er forankret i en rekke klagesaksavgjørelser og instrukser, «Instruks om tildeling av leiefartøytillatelse, og om unntak fra kvoteutnyttelse ved havari og forlis» (07.02.2017), samt brev fra Fiskeridirektoratet av 19. 12. 2014 «Tillatelse til bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg – presisering av regelverk og praksis».

Begrunnelsen er at fartøyeier ikke skal ha noen fordeler av å ha kontrahert et nybygg utover det å faktisk få tillatelse til å benytte leiefartøy i påvente av levering av nybygget – i tillegg til at det virker konkurransevridende å tillate bruk av fartøy som er vesentlig større og fisker med mer effektive redskap enn det utgåtte eller kontraherte fartøyet.

På hvilken måte det er konkurransevridende å fiske en kvote effektivt er ikke forklart. Det kan nevnes at Havstein har fisket sin kvote ved dorging, og i fjor leverte 10 fangster på samlet 33 745 kilo. I 2016 ble det dorget 16 fangster på 95 257 kilo.

Rask avgjørelse reddet silda

Nybygget til Havstein Remøy vil få en lengde på 12,95 meter og et lasteromvolum på 34 kubikkmeter. Leiefartøyet «Emma er 20,95 meter, bygget i 1957 og har et lasteromsvolum på 142 kubikkmeter. Som Havstein, har Emma deltakeradgang i fisket etter makrell med garn/snøre, hjemmelslengde 12,95 meter med tilhørende strukturkvote. I 2016 fisket Emma med not 114 tonn makrell i to turer og i fjor 178 tonn på tre turer.

I opprettholdelse av avslag forklarer direktoratet at leiefartøyet er cirka åtte meter lenger enn utskiftingsfartøyet/nybygget. Det har også over ni ganger så stor lasteromkapasitet som utskiftingsfartøyet, og cirka fire ganger så stor lasteromkapasitet som nybygget
Direktoratet bekrefter i saksbehandlingspapirene at: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2017 § 17 gir redskapsfleksibilitet til å fiske en garn/snøre kvote med not. Utskiftingsfartøyet har derimot ikke tradisjon for å fiske med not. Det er vanskelig å måle økning i kapasitet og effektivitet, men det er helt klart at å fiske kvoten med not vil gi en betydelig økning i effektivitet. Videre har leiefartøyet en kapasitet som gjør at det vil være mulig å lande nærmest 10 ganger mer per landing. På denne bakgrunn ble det gjort krav om at garn/snøre kvoten ble fisket med dorg, slik utskiftingsfartøyet har hatt tradisjon for.

Saken burde reise en del prinsipielle sider som hensyn til miljøgevinst ved å bruke effektiv redskap innenfor leiefartøyets redskapsfleksibilitet. Videre at et leiefartøy primært skal fiske egne kvoter, før de eventuelt har tid til å bli leid for å rigge om til fiske kvote som leiefartøy, og at dette i seg selv begrenser mulighetene til raskt å finne leiefartøy med kapasitet.

Det er også interessant at avslaget begrunnes med konkurransevridning. Dette begrunnes utelukkende med fartøyenes størrelse, mens det ikke legges vekt på at et nytt fartøy med lengde på 12,95 meter gjerne vil være nesten like effektivt som et over 60 år gammelt fartøy med lengde på 20,95 meter. Det er heller ikke forklart hva slags konkurransevridende effekt det vil ha om leiefartøyet benytter seg av redskapsfleksibilitet og fisker kvoten litt mer effektivt, og gjerne miljøvennlig.

Kystmagasinet har uten å lykkes forsøkt å få tak i eieren av Havstein for kommentar.