En søknad om løyve om endring av art i oppdrettsanlegget i Øksavika fra torsk til laks har møtt motstand.


( 06.01.2015 )


– Vi synes ikke det er riktig å kunngjøre søknaden slik fylkeskommunen ber om., Anlegget er ikke i samsvar med vedtatt arealbruk i kommuneplanen sin arealdel, sier miljøvernrådgiver i Ørsta kommune Magnar Selbervik til Møre-Nytt.

 

Selbervik viser til framlegg til kommunedelplan for kystsonen, hvor det er lagt opp til en lokalitet for marine arter, avgrenset til 300 meter fra land. Dagens anlegg går utover dette, men har fått dispensasjon. Han peker på at dispensasjonen gjelder oppdrett av torsk, ikke laks.