Optimar ønsker å utnytte sin mangeårige kompetanse innen fiskeri og havbruk til å utvikle fabrikkløsninger som utnytter havets ressurser på en enda bedre måte enn i dag.

Det var samarbeidet med Aker Biomarine om utvikling av foredlingsanlegget for krill i deres nye fartøy som satte fart i satsingen for Optimar. Optimars spisskompetanse ligger i å skreddersy og gjennomføre prosjekter av kompliserte karakter og det er her satsingen mot prosessindustrien kommer inn i bildet.

Vi sitter med et hav av kompetanse innen prosjektering og levering av høyteknologiske fabrikkløsninger og ønsker å bruke denne kunnskapen for å utvikle prosessindustrien. For å gjennomføre dette har vi satt sammen et eget dedikert team som skal jobbe med denne satsingen. De som skal lede denne satsingen er Peder Stette, Anders Bjørnerem og Andre Akse.

Optimar vil levere fabrikker både til land og til havs som bearbeider restråstoff enten til humant konsum eller til dyrefor. Det er ikke bare nybygg som kan utrustes med slike fabrikkløsninger, også eldre eksisterende fiskefartøy og landanlegg kan utstyres med høyteknologiske løsninger for bearbeiding av restråstoff.

Å satse på restråstoff er en viktig del av å bidra til en bærekraftig marin industri. Innen fiskeri er det kvotebaserte løsninger som har sine rammer, og gjennom å utnytte alle deler av fisken kan vi spare miljøet, mette flere og øke fortjenesten for våre kunder. Havbruksnæringen er også i enorm vekst og også her er det være veldig hensiktsmessig om mer av råstoffet kan utnyttes.

Mens innvoller og avskjær tidligere ble regnet som avfall er det gradvis blitt en ressurs for fiskeri- og havbruksnæringen. Råstoffet blir videreforedlet til olje, proteinpulver og benmel, som videre kan foredles til andre produkter. Pr i dag blir store deler av dette benyttet til dyrefor, men nye løsninger og bedre utstyr gir økte muligheter for at en større andel kan benyttes til menneskelig konsum. Også nye råstoff er i vinden og ønskes utnyttes, deriblant tang og tare, krill og innsekter.