Fiskeridirektoratet har gitt Havforskningsinstituttet oppdraget med starte et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt laks i vassdrag.


( 09.06.2014 )

Den raske utvidelsen i oppdrett av laks og dokumeterte genetiske endringer i flere bestander av villaks har bidratt til at forvaltningen har behov for mer informasjon om hvor mye rømt fisk det faktisk er i vassdragene langst kysten.

 

Fiskerimyndighetene har ansvaret for å overvåke rømt laks, og Nærings- og fiskeridepartementet ønsker en betydelig styrket innsats når det gjelder overvåkningen av rømt laks.

 

Tidligere har det blitt gjennomført overvåking av rømt fisk i vassdrag siden 1989 med små ressurser. Av hensyn til samfunnet sitt behov for bedre oversikt over denne miljøutfordringen, er det nødvendig å skalere opp og samordne planlegging, gjennomføring og rapportering.

 

Havforsknignsinstituttet har derfor fått i oppdrag av Fiskeridirektoratet å organisere et nytt nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks innenfor en budsjettramme på 7 millioner kroner.

 

Les mer hos Fiskeridirektoratet her.