Kystmagasinet 2.13: Nordlaks er Nord-Norges største oppdrettkonsern med aktiviteter i 13 kommuner i nordre Nordland og Sør-Troms. De har 420 ansatte, 29 konsesjoner for laks og ørret, deleid stamfiskanlegg, smoltanlegg, brønnbåtrederi og et ultramoderne produksjonsanlegg i Stokmarknes. Omsetningen i fjor var ca 1,6 milliarder (foreløpige tall) kroner og samlet produksjonsvolum på mer enn 50.000 tonn.


( 06.06.2013 )


[raw]

Inge Berg er 100 prosent eier i Nordlaks konsernet og alle datterselskapene. Slik har det vært siden han startet som lakseoppdretter med en konsesjon i 1989. Han har målbevisst bygd opp bedriften til det den er i dag, et totalintegrert selskap med hovedsete i Stokmarknes i Hadsel kommune i Nordland, med god hjelp av dyktige medarbeidere. Det har aldri vært noe målsetning for eieren å berike seg selv. Inge Berg har hele tiden vært, og er mer opptatt av å skape ringvirkninger til andre deler av næringslivet, og gjennom dette bidra til lokal verdiskapning i lokalsamfunnene konsernet er etablert i.

To fornøyde ledere av Nordlaks, viseadministrerende direktør Roger Mosand (t.v.) og administrerende direktør og eneeier Inge Berg.

 

Investerte 1,5 milliarder
Nordlaks har i alle år hatt pluss i årsregnskapet, og alt selskapet har tjent er pløyd tilbake i bedriften. Mer enn 1,5 milliarder kroner er investert i nye bygg, anlegg, fartøy og utstyr bare de siste fem årene, noe som har resultert i dagens strømlinjeformede selskap med topp moderne fasiliteter på alle plan. I fjor ble det slaktet 53.000 tonn laks og ørret ved det store produksjonsanlegget i Stokmarknes. Av dette kom hele 36.000 tonn fra egen produksjon.

 

Etter at det er gjort omfattende investeringer i nye lokaler og automatiserte produksjonslinjer det siste året, har det enorme anlegget i Stokmarknes i dag kapasitet til å ta unna et årlig slaktevolum på 100.000 tonn. Dette er også det langsiktige produksjonsmålet for bedriften, som ifølge planene skal nås i 2020.  Det opplyser viseadministrerende direktør Roger Mosand.

Det kommer tre nye slaktemaskiner fra Baader på denne linjen.

 

Nye slakte- og filetlinjer
Da Kystmagasinet besøkte anlegget vandret vi gjennom det nye bygget til Nordlaks i lyse, rene og tempererte omgivelser, og fikk se hvordan nye slakte- og filetlinjer og andre prosesser var organisert og fungerte. Bare det siste året er det investert 150 millioner kroner i denne fabrikken.

 

Det er mye nytt av teknisk avansert utstyr i de moderne produksjonslokalene. Da vi vandret rundt var de i full sving med å installere den nyeste og mest moderne graderen til Marel. De ventet også på å installere tre nye slaktemaskiner fra Baader. Det blir etter dette siste nye tilskuddet totalt åtte slaktemaskiner prosesslinjen, som vil bli tilpasset i forhold til den nye graderen. På videreforedlingssiden var det alt på plass en ny robot (Marel), for sortering og pakking av porsjonstykker av laks og ørret i vakuumfilm før innfrysing.

Ferdige produksjonsstykker av laks.

 

Sparte lønnskostnader
Hele denne nyeste investeringen i ny filetlinje og slakteri er gjort for å gjøre produksjonsprosessen mer effektiv og strømlinjeformet, forteller Roger Mosand. Tidligere hadde de kapasitet til 250 tonn fisk i døgnet, fordelt på to skift. Det ble også mye overtid og helgearbeid i sesongen, alt avhengig av fordeling av ferske og fryste produkter. Nå er kapasiteten ved anlegget doblet til rundt 500 tonn. Men i dag er ikke volumet av fisk inn til fabrikken stort nok til å fylle dette volumet. Det betyr at Nordlaks kan opprettholde dagens kapasitet på bare ett skift i deler av året, uten bruk av overtid og helgearbeid, noe som igjen gir stor gevinst i form av sparte lønnskostnader.

 

-Vi hadde uforholdsmessig store lønnskostnader ved bedriften. Nå blir disse redusert, samtidig som vi opprettholder produksjonsvolumet. Vi har også med dette anlegget bygget opp vår kapasitet for fremtiden, med mulighet til å nå et produksjonsmål på 100.000 tonn, forteller Roger Mosand.

Viseadministrerende direktør Roger Mosand viser stolt frem noen porsjonsstykker av topp kvalitet før de skal gjennom fryseprosessen.

 

Har hele verdikjeden
Nordlaks har i dag hele verdikjeden fra rogn til bord. Den aller nyeste etableringen er et stamfiskanlegg, Nordnorsk Stamfisk AS, som har skjedd i samarbeid med Nova Sea, Mainstream og Aqua Gen. Denne nykomlingen er lokalisert til Steigen på Hamarøy. De har også et eget, topp moderne settefiskanlegg, Smolten AS, som årlig produserer 12 millioner smolt. I dette anlegget er det den siste tiden investert 250 millioner kroner, for økt kapasitet og for å oppnå best mulig fiskehelse. Eget kraftverk for strømproduksjon hører også med til fasilitetene. Det kan nevnes at ferskvannet som brukes til produksjonen av settefisk, kommer rett fra høyfjellet og holder topp kvalitet, også som rent drikkevann. Smolten AS har i dag 26 ansatte.

 

Når settefisken senere tilvennes saltvann og blir til smolt og skal transporteres rundt til de ulike lokalitetene i sjø, blir den transportert av Nordlaks sin egen store og moderne brønnbåt, ”Bjørg Pauline”, som har lastekapasitet til 400 tonn levende fisk. Denne ble overlevert ny fra byggeverftet Vaagland båtbyggeri i 2011. Også en stor del av matfisken som skal inn i slakteriet i Stokmarknes, transporteres fra de ulike lokalitetene med denne båten.

Nordlaks har flotte produksjonslokaler og sterk automatiserte og moderne produksjonslinjer.

 

Lager topp omega-3 olje
Slakteferdig fisk fra de ulike matfisklokalitetene blir pumpet over i ventemerder utenfor anlegget i Stokmarknes, før den går inn i produksjonsanlegget, bedøves med elektrosjokk, bløgges og går videre i tanker for utblødning og nedkjøling før videre prosess med sløying, sortering og pakking. Den fryste delen av produksjon går rett på store fryselager, mens den ferske fisken lastes på trailere og transporteres til aktuelle markeder så raskt som mulig. Alt fra fisken tas vare på ved denne fabrikken. Hoder, sporer og annet avskjær går inn i et anlegg for produksjon av omega-3 olje.

 

Det går bare vel en time fra laksen kommer levende inn i anlegget og til oljen er produsert. Denne ferskheten gjør at produktet ikke blir harskt, noe som er avgjørende for bruk som kosttilskudd. Nordlaks har et samarbeid med Polarol i Drøbak for produksjon og salg av kosttilskuddskapsler fra denne oljen. Kapslene selges både i Norge, Tyskland og Asia. Noe av omega-3 oljen blir også levert i flasker til hunde-/hestebransjen, som for eksempel tilsetning til hundefôr for blant annet å øke dyrets appetitt. Oljeproduksjonen er en relativt ny satsning fra Nordlaks. Totalt blir det produsert 2.300 tonn olje årlig (10 tonn daglig) ved anlegget i Stokmarknes. Det er foreløpig bare en liten del av dette som videreforedles til kosttilskudd og som tilsetning til hundefôr. Resten blir solgt og brukt som fôr til husdyrproduksjon.

Vakuumerte porsjonsstykker klar for innfrysing.

 

Russland viktig marked
Når vi snakker om hele verdikjeden er også salg og marked en svært viktig del av selskapet. Nordlaks har en salgsavdeling med åtte ansatte, alle med gode språkkunnskaper, blant annet i russisk og spansk. Denne avdelingen står alene for salget av hele selskapets produksjon av frossen filet, frosne porsjonsstykker, biprodukter, frossen hel laks og fersk hel laks. I tillegg selger de en stor del av oppdragsproduksjonen ved anlegget.

 

Russland er selskapets viktigste marked når det gjelder superior, sløyd fersk og fryst fisk. Rundt 40 % av den ferske produksjonen leveres hit. Transporten skjer ved hjelp av trailere, direkte til Moskva og andre storbyer i Russland. Det går også superior, fersk sløyd og frossen laks med bil til Finland, Italia og Spania, som utgjør det største markedene for Nordlaks. Videre har de leveranser av hel og frossen hel laks til Kina, Malaysia og Singapore, et sterk voksende marked. Roger Mosand skulle gjerne levert mer fersk fisk til dette markedet, men uten nærhet til flyplass med direkteruter til Østen, er dette vanskelig. Han håper på etablering av denne type ruter fra Nord Norge, slik det var tidligere.

 

Storkontrakt med Findus
Selskapet produser også som nevnt foredlede, frosne produkter av laks og ørret, porsjonsstykker og filet – rundt 4.000 tonn årlig. Det siste nye på denne fronten er at Nordlaks på nyåret signerte en kontrakt med Findus på leveranse av 1.500-1.800 tonn produksjonsstykker på årsbasis. Tidligere hadde Findus en fabrikk for produksjon av porsjonstykker i Bangkok i Thailand, basert på innkjøp av råvarer fra nord. Men nå er altså denne fabrikken lagt ned og produksjonen flyttet til Norge og Stokmarknes i Nordland. Investeringene som Nordlaks nylig har gjort i filetfabrikken ble gjennomført uten tanke på at det kunne komme en slik kontrakt. Men avtalen med Findus er i så måte kjærkommen for selskapet, slår Roger Mosand fast.

 

Han forteller at de også selger store mengder porsjonsstykker av laks og ørret til Frankrike, til et selskap som har avtaler om store leveranser til matvarekjeder som Picard og Carrefour. USA er også et marked for Nordlaks når det gjelder porsjonsstykker.

Benfri filet på samlebåndet etter å ha vært gjennom maskiner som fjerner skinn og pinnben.

 

Spesielle fryseteknologier
Når det gjelder fryste produkter har Nordlaks satset på spesielle teknologier. De har blant annet verdensrettigheter på merkevaren ”Trufresh”; en frysemetode hvor både porsjonsstykker og fileter bearbeides/fryses/pakkes innenfor et konsept som bevarer produktets kvalitet slik den var ved innfrysningstidspunktet. Det samme oppnås på hel fisk ved bruk av en egenutviklet fryseteknologi ”IceBerg”, der fisken fryses i en spiralfryser. Gjennom å holde svært lav temperatur, minus 42 grader celsius, tar det bare tre-fire timer å fryse inn hel fisk. Den raske innfrysingen forhindrer dannelsen av komplekse iskrystaller i fiskens muskelvev, noe som gir den svært begrenset vanntap ved tining. Dermed bevares kvaliteten og fiskekjøttets konsistens, og blir langt mer velegnet som råstoff i videre produksjon.

 

Nordlaks hadde en rekordomsetning i fjor på rundt 1,6 milliarder kroner (foreløpige tall), som følge av høye sjøtemperaturer, god tilvekst og derav større produksjonsvolum. Viseadministrerende direktør Roger Mosand forventer omtrent samme omsetning i inneværende år. Oppdrettskonsernet har tatt ut det som er maksimalt av laks og ørret ut fra begrensningene i MTB (norske myndigheters maksimale tillatte biomasse av matfisk i sjø). I denne nordlige landsdelen av Norge er sjøtemperaturene normalt svært lave i store i vinterhalvåret og vårparten. Det betyr også langt mindre tilvekst. Dermed skjer det meste av tilvekst på sommeren og høsten. Om man ikke tar ut denne tilveksten i den perioden, så overskrides til tillatte maksimale biomassen (MTB).

 

Håper på endret MTB og nye konsesjoner
-Slik forholdene er nå har vi høysesong fra juli/august og frem til jul, med full stopp i produksjonen og permitteringer i minst seks uker på nyåret hvert år. Dette er uholdbart både for våre aktiviteter og ansatte, og ikke minst overfor kundene som forventer stabile leveranser hele året. Om regelverket endres, slik det er kommet signal om, kan vi la fisken stå i sjø og drive slakting og produksjon utover vinteren, sier Roger Mosand.

 

Han forventer at myndighetene endrer regelverket så snart som mulig. Og han håper også at Nordlaks blir tilgodesett når det gjelder tildelingen av 45 nye, grønne konsesjoner i 2013. Mosand forteller at de ikke har fått en eneste ny konsesjon fra myndighetene ved de tre siste tildelingen i Norge. Tilveksten i selskapet har skjedd ved oppkjøp av andre selskap med tilhørende konsesjoner. Han håper norske myndigheter tar hensyn til at Nordlaks er den største aktøren i Nord-Norge på dette området, at de er lokaleid og ikke børsnotert. Eier Inge Berg (49) vil fortsette i denne næringen, og han har klare oppfatninger om hvordan han ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og selskapet videre.

[/raw]