– Som forventet signaliserer regjeringen et mål om vekst i norsk havbruk, en næring som kommer til å bidra til å sikre framtidig velferd, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).


( 23.03.2015 )


Regjeringen la fredag fram en stortingsmelding om framtidig og langsiktig vekst i havbruksnæringen. Nærings- og fiskeridepartementet vil utvikle handlingsregler for å sikre at veksten skjer på bærekraftig måte.

 

Den norske laksenæringen er i dag verdensledende innenfor teknologi og biologi, og står for en matproduksjon som scorer langt bedre enn annet husdyrhold på klima- og miljøområdet. Norge er også verdensledende når det gjelder miljømessig oppdrett målt mot produksjon i andre land.

 

– Vi skal gå nøye gjennom stortingsmeldingen for å se om strategien og verktøyene som lanseres er det som skal til for å sikre en forutsigbar vekst i bransjen, sier Ystmark.

 

Lakselus

Stortingsmeldingen bekrefter at forekomstene av lakselus blir en viktig indikator. Også FHL er opptatt av at næringen skal lykkes med å holde vedvarende lave lusenivåer i anleggene og er enig i at veksten må knyttes til dette.

 

– Når det gjelder de konkrete forslagene, som handlingsregler og soner, vil vi gå nøye gjennom dette på vanlig måte i organisasjonen. Som vi har gitt uttrykk for i vårt tidligere høringssvar til departementet, vil det å knytte vekst i næringen direkte til måling av lakselus på villfisk og dele kysten inn i mange soner, være en stor utfordring som ikke fremmer den forutsigbarheten som regjeringen sier de er opptatt av, sier Ystmark.

 

Soner

I meldingen knyttes tillatelsene til de foreslåtte 11 – 13 produksjonssonene, i motsetning til i dag hvor disse er koblet til Fiskeridirektoratets ni regioner. Samtidig som antall områder økes, tas det sikte på å evaluere ordningen med interregionale biomassetak. I sum vil dette kunne redusere en fleksibilitet som er viktig i samordnet brakklegging av større områder, det vil medføre dårlige utnyttelse av sjøareal og i verste fall en betydelig redusert produksjon for enkelte selskaper. Dette kan bli utfordrende både for næring og myndigheter.

 

– Stortingsmeldingen blir en viktig sak når alle medlemmer og tillitsvalgte samles til generalforsamling i Bodø kommende uke. Vi er så heldige at både statsministeren og fiskeriministeren vil være til stede på vårt årsarrangement. Slik vil næringen få mer informasjon om grunnlaget som meldingen bygger på, sier Ystmark. Han berømmer departementet for å ha klart å få ferdig stortingsmeldingen til generalforsamlingen.

 

Mer til kommunene

Ystmark sier at forslaget om å la kommunene få en vesentlig del av vederlagene fra konsesjonsveksten er noe næringen allerede har sluttet seg til.

 

– Selskapene betaler titalls millioner kroner for å få lov til å øke sin produksjon, og vi mener staten burde la disse pengene i sin helhet tilfalle kommunene og i noe grad også fylkene der sjøarealer åpnes for havbruksproduksjon.