Det har vært en rekke kjettingbrudd i oppdrettsnæringen de siste årene, og Rømmingskommisjonen for Akvakultur (RKA) er av den oppfatning at dette skyldes at oppdrettere har fått leveranser av kjetting som er uegnet for oppdrettsformål, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.


( 23.11.2009 )

[raw]

RKA har mottatt bekymringsmeldinger fra oppdrettsselskap om brudd i kjetting uten at det har skjedd rømming, og RKA har også undersøkt kjetting etter rømmingshendelser. Kjettingen som RKA mener er uegnet for havbruk er i forskjellige dimensjoner av type galvanisert, langlenket ”Alloy”-kjetting, og har vært levert av flere leverandører. Det har vært problemer med både norsk-produsert og importert kjetting.

 

RKA har hatt dialog med flere leverandører av kjetting, og har fått inntrykk av at man har ønsket å rydde opp i problemene. Dette har imidlertid vist seg ikke å være nok for å forhindre kjettingbrudd. RKA har fått FORCE Technology, et selskap med spisskompetanse innenfor metallurgi, til å lage en utredning om problemstillingene. Rapporten til FORCE Technology ligger på hjemmesiden til RKA (www.rommingskommisjonen.no). Rapporten kommer med klare anbefalinger om kvaliteten til kjetting som skal brukes i akvakultur.

 

I forbindelse med en konkret rømmingshendelse med brudd i kjetting initierte RKA metallurgiske undersøkelser av kjettingen. Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen tilsier at det er benyttet et alt for hardt materiale i kjettingen, og at bruddet mest sannsynlig har oppstått etter varmforsinkingen. Rapporten fra den metallurgiske undersøkelsen ligger også på RKAs hjemmeside.

 

Under arbeidet med kjetting, har RKA sett mange feilaktige sertifikater og mangel på sporing i leverandørleddet både oppstrøms og nedstrøms. Dette har gjort arbeidet med å skifte dårlig kjetting vanskelig, og det har vært problematisk å stole på produksjonsprosessene. I tilfellet hvor det ble utført metallurgisk undersøkelse av kjettingen, stiller RKA seg spørsmål ved hvorvidt det er samsvar mellom den testede kjettingen og leverandørens oppgitte materialdata (materialsertifikat).

 

De mange hendelsene med brudd i kjetting og arbeidet til RKA har bidratt til at man har stilt nye og strengere krav i den nylig vedtatte utgaven av NS 9415. De viktigste nye kravene er at kjettingen skal prøvebelastes i form av strekkprøving opp til 62,5 % av bruddlast etter galvanisering, og at det skal oppgis en rekke materialdata for kjettingen. Som et minimum må følgende inngå i dokumentasjonen:

– største og minste hardhet og styrke;

– slagseighet ved LAST (Lowest Ambient Surface Temperature);

– omslagstemperatur;

– kjemisk sammensetning av stålet.

 

Anbefalinger til leverandører av kjetting og oppdrettselskap
For å unngå problemer med katodisk beskyttet (galvanisert) kjetting til bruk under vann gir RKA følgende anbefalinger:

 

Ved anskaffelse av ny kjetting:

Sjekk at materialets flytegrense er under 550 MPA
Sjekk at materialets hardhet ikke under noen omstendighet er over 350 HV, og fortrinnsvis under 248 HV (eller 22 Rockwell eller 237 Brinell, det er forskjellige målemetoder for hardhet). Det er viktig at hardheten i sveisene også er sjekket med 350 HV som absolutt øverste grense.
Hvis det er nødvendig å benytte stål med hardhet og flytegrense over disse verdiene må det ikke brukes varmgalvanisert kjetting. Alternativet til galvanisering er å legge på et ekstra korrosjonslag av stål på 0,1-0,2 mm for hvert år ugalvanisert kjetting skal benyttes.

 

For kjetting som er tatt i bruk:

Kjettingleverandøren må bidra til å skaffe dokumentasjon på materialdata tilsvarende de det stilles krav til i den nye standarden.
Hvis det ikke er mulig å skaffe tilveie pålitelige materialdata, bør kjettingen strekktestes og eventuelt testes for hardhet.
Sjekk resultatene opp mot RKA’s anbefalinger ovenfor, og hvis det er store avvik, bør man vurdere å skifte kjettingen.

[/raw]