Hvert år overvåker NIFES norsk oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet, for å sjekke at oppdrettsfisk til konsum ikke inneholder miljøgifter eller legemidler i helseskadelige mengder. Overvåkningen skal også sjekke at ulovlige legemidler ikke blir brukt til oppdrettsfisk. Dette kontrollsystemet er i samsvar med EU sine retningslinjer. I fjor undersøkte NIFES 13.180 oppdrettsfisk, hvorav 90 prosent […]


( 21.08.2015 )


Hvert år overvåker NIFES norsk oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet, for å sjekke at oppdrettsfisk til konsum ikke inneholder miljøgifter eller legemidler i helseskadelige mengder. Overvåkningen skal også sjekke at ulovlige legemidler ikke blir brukt til oppdrettsfisk. Dette kontrollsystemet er i samsvar med EU sine retningslinjer. I fjor undersøkte NIFES 13.180 oppdrettsfisk, hvorav 90 prosent var oppdrettslaks. Resultatene fra overvåkningen blir nå publisert i en ny rapport.

 

– Norsk oppdrettsfisk er trygt å spise, sier Rita Hannisdal, forsker ved NIFES.

Under grenseverdi

Oppdrettsfisken blir i hovedsak analysert som samleprøver. Hver samleprøve består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir ansett for å være representativt for den merden. Av miljøgifter undersøkte NIFES oppdrettsfisken blant annet for dioksin og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere.

 

– Alle resultatene var under grenseverdi, sier Hannisdal.

 

Når det gjelder lusemidler ble det funnet rester av emamektin i to av 106 analyserte samleprøver, men begge var langt under grenseverdi. Den høyeste verdien som ble målt var 9,7 ng/g, mens gjeldende grenseverdi er på 100 ng/g. I tillegg ble det funnet cypermetrin i to av 34 analyserte samleprøver, men også disse var under grenseverdi. Den høyeste målte verdien av stoffet var 11 ng/g, mens dagens grenseverdi er på 50 ng/g. I 2014 ble det ikke funnet antibiotika i noen av de analyserte prøvene. Det ble heller ikke funnet rester av legemidler brukt mot innvollsparasitter.

 

Forurenset prøve

Når det gjelder ulovlige stoffer ble det identifisert rester av metronidazol i fisk fra ett anlegg. Metronidazol er forbudt å bruke til matproduserende dyr, inkludert oppdrettsfisk, og resultatet ble umiddelbart rapportert til Mattilsynet. De har konkludert med at påvisningen skyldes en forurensning av prøvene før de ankom NIFES.