DEL

Organisasjonen Norske Lakseelver truer med søksmål mot oppdrettsindustrien. De mener at situasjonen nå er dramatisk med store problemer med lakselus som truer lakse- og sjøørretbestandene i mange norske elver.


( 17.03.2009 )

[raw]

Fredag 13. mars sendte advokathuset Schjødt på vegne av Norske Lakselver et brev til Fiskeri- og kystdepartementet om den kritiske situasjonen for flere norske villaksbestander som trues av utryddelse på grunn av en oppdrettsnæring som karakteriseres som ute av kontroll.

 

Brevet tar opp den reduserte overlevelsen i sjøfasen for villaks og sjøørret, og de skadene oppdrettsindustrien påfører disse bestandene ved luseangrep, rømming, forurensing med mer. Dagens situasjon er forårsaket av mangel på ansvar og initiativ hos de ansvarlige forvaltningsorgan for tildeling av konsesjoner, samt forvaltningsorganenes manglende evne til å følge opp tilsynsansvaret, mener Norske Lakseelver.

 

Oppdrettsindustrien er i ferd med å påføre naturen irreversible skader ved at særegne laksebestander er i ferd med å dø ut eller er på et svært kritisk lavt nivå. Ved eventuelle søksmål vil de ansvarlige aktørene bli konfrontert med tap av fiskebestander og tapte næringsinntekter. Verdien av sportsfiske etter laks er i Norge estimert til cirka 1,4 milliarder kroner ærlig, med et stort vekstpotensial. Norske Lakseelver representerer således en sterk næring som gir mange lokale arbeidsplasser, og bidrar til en bærekraftig og viktig verdiskaping i mange distriktskommuner, skriver de i en pressemelding..

 

Brennpunkt (NRK) vil tirsdag 17. mars sende en svensk dokumentar om hvordan den intensive oppdrettsindustrien drives i dag (fra ”Uppdrag Gransking”, SVT) 

 

Denne ble sendt på svensk fjernsyn for noen uker siden, og fikk stor oppmerksomhet både i Sverige og her til lands. 

 

I brevet som advokatfirmaet har forfattet vises det til  dokumentaren. Den gir et kritisk blikk på måten vår intensive oppdrettsindustri drives i dag. Situasjonen i Chile, Canada og nå sist på Shetland. stadfester at vi står foran luseproblemer som kan ruinere oppdrettsindustrien og kystsamfunnene kraftig i tiden som kommer.

 

Norske Lakseelver som representerer eleveiere og rettighetshavere i sytti norske lakseførende elver krever handling og svar av myndighetene innen 30.03.2009. Om manglende svar fra regjeringen innen denne dato vil medføre at det reises et erstatningssøksmål, og hvem dette vil bli rettet mot, kommer ikke klart frem av brevet.

 

Kystmagasinet.no er også gjort kjent med at flere organisasjoner i Bergensområdet nå arbeider aktivt med å kartlegge luseproblemet i Osterfjorden. Mens det på mye av den rømte regnbueørreten i fjorden er lus, hevder oppdretterne at det er null lus på fisken i merdene.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.