DEL

Det samlede antall fisk som rømmer fra norske oppdrettsanlegg har gått ned. – Tiltakene har dermed effekt, og vi gleder oss særlig over nedgangen på laks og ørret, sier Tarald Sivertsen som er leder FHLs eget rømmingsutvalg.


( 21.10.2008 )

[raw]

Det er innrapporterte tall fra Fiskeridirektoratet som viser at det per 1. oktober er rømt 60.000 laks og 100 ørret i 2008. I hele fjor ble det rapportert om 270 000 rømte laks og over 100 000 ørret. Samtidig med den positive utviklingen på laks og ørret, går tallene på oppdrettstorsk i uønsket retning. I årets ni første måneder rømte 186.000 oppdrettstorsk, mot 69.000 i hele 2007.

 

– Dette skyldes i hovedsak en enkelthendelse der et trålerfartøy påførte et anlegg store skader og påfølgende rømming. Det er ekstra beklagelig siden også torskeoppdretterne har satt inn store ressurser for å komme rømmingsproblemet til livs, sier Sivertseni FHL

 

Blant ekstratiltakene som torskenæringen har satt i verk, er et prosjekt for utvikling av mer robuste nøter for bruk i torskeoppdrett. Generelt bruker næringen store ressurser på utstyrssiden. Bare i løpet av 2008 investerer laks- og torskeoppdretterne 1,9 milliarder kroner, i følge tall fra NLTH (Norsk leverandører til havbruksnæringen).

 

– Vi har en nullvisjon når det gjelder rømming fra oppdrettsanleggene, og det er investert i nytt og sikrere utstyr langs hele kysten. Vi ser nå at tiltakene virker og vi kommer stadig nærmere målet, sier Sivertsen.

 

Også Norsk institutt for naturforskning (NINA) melder at det foreløpige inntrykket etter laksefiskesesongen er at innslaget av rømt laks i vassdragene, landet sett under ett, er noe lavere enn forrige år.

 

– Oppdretterne prioriterer arbeidet mot rømming svært høyt, og samlet sett går det totale antall rømt oppdrettsfisk ned. Det er gledelig å se at den store innsatsen som er satt inn på utstyrsiden, tekniske krav, kompetanseutvikling og skjerping av rutiner har gitt resultater, sier Tarald Sivertsen.

 

FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.