Fiskeri- og kystdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om særskilte krav til oppdrettsvirksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. I tillegg med det generelle regelverket, forslås nå strengere regler som skal gjelde for oppdrettsvirksomhet i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder som skal bidra til å verne villaksen.


( 22.12.2008 )

[raw]

De nye reglene har som formål å redusere risikoen for rømming, sykdomsoverføring og forurensning fra oppdrettsvirksomhet. Mange av vilkårene i beskyttelsesregimet som ble foreslått i St. prp. nr.32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, er allerede tatt inn i det generelle regelverket som gjelder alle oppdrettsanlegg i Norge, uavhengig av lokalisering. Dette er gjort fordi gode tiltak som reduserer miljøpåvirkningen av havbruk ikke bør reserveres bare noen områder i landet.

 

Forslaget går på flere områder lengre enn det Stortinget la til grunn. Det foreslås bl.a. å innføre strengere krav til notvaskerier som er lokalisert i disse områdene slik det er gjort i PD-sonen på Vestlandet. Det foreslås også at avstandskravet som Stortinget fastsatte for marin fiskeoppdrett, også bør gjelde for laks og ørretoppdrett, og at det blir forbud med flytting av sjøsatt fisk annet enn til slakting, fordi dette både vil redusere risiko for rømming og sykdom.

[/raw]