DEL

FHL har utarbeidet en ny rapport om vekstmulighetene for havbruksnæringen langs norskekysten. Den peker på at det er potensial for vekst langs hele kysten, og rapporten imøtegår en rekke av konklusjonene i Fiskeridirektoratets rapport fra juni i år.


( 04.07.2008 )

[raw]

I konklusjonene til direktoratet heter det blant annet at “Fiskeridirektoratet anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet, tildelingsrunden 2009“.

 

FHLs motrapport tilbakeviser blant annet direktoratets konklusjoner om at det er marginalt grunnlag for nye lokaliteter i Nordland, og at sykdomssituasjonen på Vestlandet skal være et argument imot konsesjonstildelinger sør for Hustadvika. Rapporten viser at det er betydelig potensial for vekst på etablerte lokaliteter, og at det vil være fornuftig å benytte tildelingsrunden i 2009 for å utvikle lokalitetsstrukturen. FNs matvareprogram (FAO) mener at økt produksjon av opprettet sjømat vil bli helt avgjørende for å kunne dekke verdensbehovet for mattilførsel i årene som kommer.

 

Oppdrettsnæringen i Norge har alle muligheter til å bidra til en økt matproduksjon – til beste for verdens befolkning, nasjonen Norge, lokalsamfunnene langs kysten og selvsagt også næringen selv. Men det forutsetter at det også finnes en ”offentlig vilje” til å dra nytte av de naturgitte forutsetningene som Norge har for å dyrke havet, mener FHL.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.