Forskning viser at det er mulig å få laks til å svømme i ønsket retning ved hjelp av lys, uten at fisken blir stresset. Dette kan brukes til å forbedre fiskevelferden ved avlivning, samt kvaliteten på fiskekjøttet.


[raw]

Flere forsøk har vist at fisk som slaktes har et høyt stressnivå. Årsaken er den behandlingen fisken får i forkant av bedøving og bløgging. Dette kan blant annet skyldes mye fisk i nota, eller være en reaksjon på pumping og trykkfall.


Hensynet til dyrevern og fiskevelferd, samt redusert kvalitet på fiskekjøttet, gjør produsentene interessert i å finne bedøvelsesog slaktemetoder som kan redusere stressnivået.


Strengere krav til bedøving
Slakteforskriften for fisk som trådte i kraft 1. januar 2007 stiller blant annet krav om at fisk skal bedøves før slakting. Det ble også varslet forbud mot bruk av CO2 som bedøvelsesmiddel. Dette var den mest brukte metoden i Norge, og ikrafttreden av forbudet ble utsatt flere ganger i påvente av alternative metoder.


Et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og FHF ble satt i gang for å undersøke om fisken ved hjelp av reflekser eller spontane reaksjoner kunne ledes til bedøvelse og slakting uten at den ble stresset. Prosjektet ble konsentrert om fiskens reaksjoner på lys og på orientering i forhold til vannstrøm.


Med lys i mørket …
Det ble konstruert en testrigg bestående av to vannfylte kar forbundet med en fire meter lang renne. Rennen ble dekket av pleksiglass og fylt med vann som kunne strømsettes i begge retninger. Den ble utstyrt både med lys fra en laserprosjektør og en bevegelig lysskinne.


Fisken ble ført inn i rennen enten fra en av tankene eller fra et rør midt i rennen. I rennen ble fisken utsatt for varierende påvirkninger; vannstrøm fra høyre eller venstre, laserlys eller bevegelig lysskinne fra høyre eller venstre, med eller mot vannstrøm i forskjellige kombinasjoner. Forsøkene ble utført i et mørklagt rom.


… viser lysskinne vei
Det viste seg vanskelig å styre fiskens adferd med laserlys, men ved hjelp av den bevegelige lysskinnen kunne man styre fisken i ønsket retning uten å utsette den for unødig stress. Retningen på vannstrømmen syntes ikke å ha noen innvirkning på fiskens reaksjon på lyset.


Sammenhengen mellom lysstimulering og vannstrøm som er beskrevet i prosjektet gjelder for enkeltfisk. Hvordan fisken vil reagere i stim, er ikke testet. Det betinger også at fisken ikke har andre visuelle påvirkninger, slik den vil ha under vanlige lysforhold i forbindelse med pumping eller slakting.


– Resultatene er lovende, men ytterligere forsøk vil være nødvendig for å vurdere en industriell utnyttelse av teknologien, forteller prosjektleder og seniorforsker Kjell Ø. Midling.

[/raw]