Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt forskriftsendringer som omfatter tildelings- og driftskrav og endring av kontrollavgift for stamfisk. Endringene gjelder bare for stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.


[raw]

Endringene i laksetildelingsforskriften og akvakulturdriftsforskriften trådte i kraft 1. januar 2008, mens endringene i gebyrog avgiftsforskriften trer i kraft 1. januar 2009. Innføring av den nye forvaltningsmodellen innebærer løpende tildeling av vederlagsfrie stamfisktillatelser uten antallsbegrensing, melder Fiskeridirektoratet.

 

Fiskeriog kystdepartementet forutsetter at eksisterende stamfiskvirksomhet skal kunne videreføres i den nye forvatningsmodellen, men tillatelsene skal konverteres til det nye forvaltningsregimet og skal innehas av faktiske driverselskap.

 

Fiskeridirektoratet vil i løpet av våren 2008 innhente informasjon om driften ved eksisterende permanente stamfisktillatelser, med tanke på eventuell konvertering av tillatelsene til det nye forvaltningsregimet før sommeren. Det forutsettes at FHL sine tillatelser som konverteres overføres til nåværende driverselskap. Eksisterende tidsavgrensete tillatelser forblir uendret i nytt forvaltningsregime, men vil ikke fornyes. Innehavere må søke om tillatelse i det nye systemet i god tid før nåværende tidsperiode løper ut.

 

Fiskeridirektoratet tar sikte på å utarbeide søknadsrutiner med mer for søknad om endringer, forlengelser og nye stamfisktillatelser i løpet av våren, slik at det blir anledning til å søke om dette fra sommeren 2008. Søknadene vil behandles fortløpende fra høsten 2008.

[/raw]